Huvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning
 • Utredning och behandling av de flesta patienter som söker med huvudvärk
 • Misstänkt akut orsak
 • I övrigt, se Röda flaggor
 • Vissa svårbedömda/svårbehandlade patienter (neurolog-, psykiatri- eller smärtrehabiliteringsmottagning, utifrån klinisk bild)
 • I övrigt, se Gula flaggor

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar huvudvärk. Se även rekommendationerna för respektive huvudvärkstyp: migrän, Hortons huvudvärk, spänningshuvudvärk eller läkemedelsutlöst huvudvärk.

 • Urakut debut (aldrig haft så svår huvudvärk tidigare)
 • Huvudvärk efter trauma (särskilt vid behandling med antikoagulantia, antitrombotika, NSAID eller vid alkoholmissbruk) 
 • Krampanfall, svimning vid smärtdebut
 • Kräkningar (om inte del i känd migrän)
 • Feber och kraftigt påverkat allmäntillstånd eller petekier
 • Huvudvärk som utlöses av valsalva-liknande manövrer, exempelvis hosta eller tunga lyft
 • Neurologiska symtom eller statusfynd
 • Symtom på glaukom eller temporalisarterit
 • Nytillkommen huvudvärk med gradvis försämring över dagar till veckor
 • Oförklarad försämring av tidigare huvudvärk
 • Morgonhuvudvärk
 • Huvudvärk som debuterar efter 50 års ålder
 • Personlighetsförändring
 • Debutålder, duration och frekvens
 • Smärtans lokalisation, intensitet och karaktär, utlösande/lindrande faktorer
 • Personlighetsförändring, andra associerade symtom
 • Tidigare skalltrauma, (notera att subduralhematom kommer sakta, patienten minns ej alltid traumatillfället) 
 • Infektion (inklusive borrelia), annan sjukdom
 • Läkemedel, särskilt analgetika (eventuell överanvändning), effekt av tidigare behandlingsförsök
 • Sociala faktorer, livsstilsfaktorer, arbetssituation och arbetsbelastning
 • Nytillkomna symtom
 • Särskilt vid akut huvudvärk – allmäntillstånd, medvetandegrad, temperatur, andning, pupillreaktion, nackrörlighet, eventuellt oftalmoskopi (staspapiller)
 • Hjärta, blodtryck
 • Psykiskt status
 • Palpation av skalp- och nackmuskler samt käkleder vid behov
 • Palpation av bihålor och tänder vid behov (beakta infektion)
 • Palpation av temporalisartärer vid behov (beakta temporalisarterit)
 • Rörlighet i halskotpelare, huvudvärksprovocerande rörelser
 • Sensorik – vid behov ansikte, bål och extremiteter
 • Motorik – rörelsemönster, gång och balans, vid behov ansiktsmimik, finmotorik, liksidig extremitetsstyrka, finger-näs, reflexer (inklusive Babinski)
 • Ögon – vid behov ögonmotorik, synfält enligt Donders, synundersökning
 • Röd flagga – akut handläggning
 • Gul flagga – skyndsam utredning
 • Övrig handläggning beror på symtom och fynd.

Basala prover utifrån anamnes och statusfynd.

 • Hb, vita, trombocyter, SR
 • Glukos, natrium, kalium, kalcium, kreatinin/eGFR, TSH
 • Huvudvärksdagbok kan användas som hjälp för att hitta orsak.
 • Fysioterapeut kan bedöma och vid behov behandla (koordination, muskelstyrka, muskelspänningar och ledfunktion).
 • Optiker, tandläkare, bettfysiolog: överväg vid riktad misstanke.
 • MR eller CT bör övervägas vid misstänkt intrakraniell orsak. Misstänkt hjärntumör utreds enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Slätröntgen av halsrygg har oftast begränsat värde.
 • Röntgen bihålor eller lågdos CT-sinus kan övervägas vid misstanke om kronisk sinuit.
 • EEG har ingen plats vid huvudvärksutredning.

Behandla utifrån huvudvärkstyp och bakomliggande orsak.

Huvudvärk, 1177 Vårdguiden

Huvudvärksdagbok

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne