Huvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

R51.9 Huvudvärk

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Huvudvärk

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning
 • Utredning och behandling av de flesta patienter som söker med huvudvärk

Akutmottagning

 • Misstänkt akut orsak
 • I övrigt, se Röda flaggor

Specialistmottagning

 • Vissa svårbedömda/svårbehandlade patienter (neurolog-, psykiatri- eller smärtrehabiliteringsmottagning, utifrån klinisk bild)
 • I övrigt, se Gula flaggor

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av oklar huvudvärk. Se även rekommendationerna för respektive huvudvärkstyp: migrän, Hortons huvudvärk, spänningshuvudvärk eller läkemedelsutlöst huvudvärk.

Symtom

Röda flaggor

 • Urakut debut (aldrig haft så svår huvudvärk tidigare)
 • Huvudvärk efter trauma (särskilt vid behandling med antikoagulantia, antitrombotika, NSAID eller vid alkoholmissbruk)
 • Krampanfall, svimning vid smärtdebut
 • Kräkningar (om inte del i känd migrän)
 • Feber och kraftigt påverkat allmäntillstånd eller peteckier
 • Huvudvärk som utlöses av valsalva-liknande manövrer, exempelvis hosta eller tunga lyft
 • Neurologiska symtom eller statusfynd
 • Symtom på glaukom eller temporalisarterit

Gula flaggor

 • Nytillkommen huvudvärk med gradvis försämring över dagar till veckor
 • Oförklarad försämring av tidigare huvudvärk
 • Morgonhuvudvärk
 • Huvudvärk som debuterar efter 50 års ålder
 • Personlighetsförändring

Anamnes

 • Debutålder, duration och frekvens
 • Smärtans lokalisation, intensitet och karaktär, utlösande/lindrande faktorer
 • Personlighetsförändring, andra associerade symtom
 • Tidigare skalltrauma, (notera att subduralhematom kommer sakta, patienten minns ej alltid traumatillfället)
 • Infektion (inklusive borrelia), annan sjukdom
 • Läkemedel, särskilt analgetika (eventuell överanvändning), effekt av tidigare behandlingsförsök
 • Sociala faktorer, livsstilsfaktorer, arbetssituation och arbetsbelastning
 • Nytillkomna symtom

Status

 • Särskilt vid akut huvudvärk – allmäntillstånd, medvetandegrad, temperatur, andning, pupillreaktion, nackrörlighet, eventuellt oftalmoskopi (staspapiller)
 • Hjärta, blodtryck
 • Psykiskt status
 • Palpation av skalp- och nackmuskler samt käkleder vid behov
 • Palpation av bihålor och tänder vid behov (beakta infektion)
 • Palpation av temporalisartärer vid behov (beakta temporalisarterit)
 • Rörlighet i halskotpelare, huvudvärksprovocerande rörelser
 • Sensorik – vid behov ansikte, bål och extremiteter
 • Motorik – rörelsemönster, gång och balans, vid behov ansiktsmimik, finmotorik, liksidig extremitetsstyrka, finger-näs, reflexer (inklusive Babinski)
 • Ögon – vid behov ögonmotorik, synfält enligt Donders, synundersökning

Handläggning vid utredning

 • Röd flagga – akut handläggning
 • Gul flagga – skyndsam utredning
 • Övrig handläggning beror på symtom och fynd.

Laboratorieprover

Basala prover utifrån anamnes och statusfynd.

 • Hb, vita, trombocyter, SR
 • Glukos, natrium, kalium, kalcium, kreatinin/eGFR, TSH

Undersökningar

 • Huvudvärksdagbok kan användas som hjälp för att hitta orsak.
 • Fysioterapeut kan bedöma och vid behov behandla (koordination, muskelstyrka, muskelspänningar och ledfunktion).
 • Optiker, tandläkare, bettfysiolog: överväg vid riktad misstanke.
 • MR eller CT bör övervägas vid misstänkt intrakraniell orsak. Misstänkt hjärntumör utreds enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Slätröntgen av halsrygg har oftast begränsat värde.
 • Röntgen bihålor eller lågdos CT-sinus kan övervägas vid misstanke om kronisk sinuit.
 • EEG har ingen plats vid huvudvärksutredning.

Behandla utifrån huvudvärkstyp och bakomliggande orsak.

Huvudvärk, 1177 Vårdguiden

Huvudvärksdagbok (pdf)

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter