Artros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån regionalt vårdprogram (M16 Höftledsartros, M17 Knäartros, M19 Artros)

Primärvård

 • Bedömning, utredning samt prevention av artros
 • Grund- och tilläggsbehandling

Ortopedklinik

 • Bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Operation med höft-/knäprotes samt postoperativ uppföljning i tre månader
 • Artros är ett samlingsbegrepp för degenerativ ledsjukdom. En bakomliggande mekanism är förändrad biomekanik.
 • Artros karaktäriseras av ledsmärta, sviktande ledfunktion, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.
 • Förekommer i alla leder, men oftast i knä, höft, fingrar, rygg och stortåns grundled.
 • Vanligt från medelåldern och uppåt, incidens och prevalens ökar brant efter 50 år.
 • Individer med tidigare ledsjukdom/ledskada kan ha artros redan vid 30-40 år.
 • Artros kan ha olika förlopp. I många fall är sjukdomen stationär under längre perioder.

Allmänna

 • Ofta smygande debut och fluktuerande besvär
 • Morgonstelhet < 30 min
 • Belastningssmärta och nedsatt funktion

Knä

 • Belastningsrelaterad smärta, särskilt vid igångsättning på morgon eller efter stillasittande, mer sällan vilovärk/nattlig värk
 • Efterhand ofta hjulbenthet, instabilitet, rörelseinskränkning och hälta
 • Intermittent ledsvullnad
 • Patienten påverkas i det dagliga livet då gångförmågan försämras

Höft

 • Igångsättningssmärta vid uppresning från sittande
 • Dov, djup smärta vid utsida/framsida av höftled med utstrålning mot ljumske/lårets insida/framsida
 • Mekaniska besvär med upphakning/låsning kan begränsa gångförmåga
 • Senare även vilovärk, rörelseinskränkning, haltande gång, nattliga symtom

Diagnosen knä- respektive höftartros ställs med hjälp av tre vanliga symtom och tre typiska kliniska fynd som underlag, röntgen är ej nödvändig.

Anamnes

 • Fokus på symtom ovan och riskfaktorer nedan
 • Yrke – viss belastning vid arbete (sitta på huk/ligga på knä) ökar risken, som golvläggning, trädgårdsarbete, jordbruksarbete och brevbärare
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd, rörelsemönster, BMI
 • Knä: ledsvullnad, palpationsömhet över ledspringa, breddökning av led, inskränkt rörelseomfång, krepitationer, instabilitet, felställning?
 • Höft: inskränkt rörelseomfång i flexion och inåtrotation, smärta vid inåtrotation?

Röntgen

 • Görs vid behov för att utesluta andra diagnoser (som fraktur, tumör, osteonekros eller RA) och inför eventuell remiss till ortoped.
 • Kan påvisa ledspringesänkning, osteofyter samt ökad sclerosering och cystbildning i det subkondrala benet.
 • Överensstämmelsen mellan röntgenfynd och symtom är svag så förändringar på röntgen utan symtom ska inte behandlas utan betraktas som en riskfaktor för att utveckla klinisk artros.
 • MR ska ej användas i primärvården vid utredning av knä-/höftartros.

Riskfaktorer

 • Ärftlighet och kön (bilateral knäartros och tumbasartros är vanligare hos kvinnor)
 • Ledskada (som menisk, korsband)
 • Tidigare ledsjukdom (som epifysiolys, Mb Perthes)
 • Hög/ensidig belastning under arbete/fritid
 • Övervikt och muskelsvaghet (framförallt vid knäartros)

Primärprevention

 • Inriktas mot påverkningsbara riskfaktorer, se ovan.
 • Skadeförebyggande program för idrottare
 • WHO:s allmänna hälsoråd om fysisk aktivitet och kontroll av kroppsvikt

Sekundärprevention

 • Råd om aktivitetsmodifiering, viktnedgång och träning

Grundbehandling

 • Information om sjukdomen, företrädesvis genom artrosskola enligt BOA-koncept (Bättre Omhändertagande vid Artros – evidensbaserad artrosskola hos fysioterapeut, med nationellt kvalitetsregister för knä-, höft- och fingerartros, se länk)
 • Egenvårdsråd – träning, ergonomi, kost, smärthantering
 • Fysisk aktivitet – råd om och/eller recept (FaR)
 • Träning – individuellt anpassad träning hos fysioterapeut (med neuromuskulära övningar för muskelstabilitet), störst effekt vid övervakad träning 3 ggr/vecka (jämförbart med smärtstillande läkemedel och dessutom effekt på den fysiska funktionen)
 • Viktminskning för överviktig patient med knäartros
 • Delaktighet – patientens delaktighet är avgörande för behandlingens resultat
 • Utvärdering av behandling efter tre månader

Tilläggsbehandling

 • Övervägs då grundbehandling inte lindrat smärtan tillräckligt
 • Fysioterapi – överväg tillägg med elektroakupunktur, TENS, lågenergilaser (vid knäartros)
 • Hjälpmedel för gång/förflyttning – käpp, rollator vid behov via fysioterapeut
 • Hjälpmedel för ADL – griptång, sittdynor vid behov via arbetsterapeut
 • Paracetamol 1:a hand – T 500 mg, 1-2 x 1-4 (lättare smärta), 2 x 4 (underhållsbehandling)
 • NSAID 2:a hand – oselektiv COX-hämmare (Naproxen) T 250-500 mg x 2 till patient <75 år med svårare smärta, intermittent vid behov
 • Intraartikulär kortisoninjektion – kan övervägas vid enstaka tillfälle vid knäartros

Kirurgisk behandling

 • Indikationer för operation med höft-/knäprotes är:
 • Röntgenverifierad artros
 • Oacceptabel smärta/värk som inte svarar på analgetika
 • Svår funktionsinskränkning (gångsträcka < 500 m, behov av sjukskrivning)
 • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling
 • Besvär som varat > 3-6 månader

Optimering av levnadsvanor inför kirurgi

 • Rökning – hjälp till rökstopp, information om att rökfrihet 6-8 veckor före och efter en operation halverar risken för komplikationer
 • Fysisk aktivitet – patient med mycket låg fysisk aktivitetsnivå bör få hjälp av fysioterapeut
 • Nutrition – underviktiga bör få kostrådgivning hos dietist, överviktiga bör få kostråd, men inte sättas på viktreduktionsprogram närmaste tiden före operation.

Remiss till ortoped

 • Remiss för bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Inför remiss ska röntgen (för knä med belastade bilder) vara gjord, bör inte vara äldre än 1 år

Remissinnehåll

 • Symtom, funktionsproblem, gångförmåga, duration av besvär
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinlista
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande

Åter till primärvården

 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor enligt ovan
 • Tre månader efter en artrosoperation kan patienten återremitteras till primärvården
 • Utvärdering av fysioterapeutisk behandling genom funktionstester/självskattningsformulär samt genom BOA-registret (görs av fysioterapeut)

Publicerat: 2015-06-10
Giltigt till: 2018-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter