Diabetesretinopati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd och regional riktlinje för screening av diabetesretinopati (Diabetes mellitus typ 2 med komplikationer E118P, Diabetes mellitus typ 2 utan komplikationer E119)

Primärvård

 • Regelbunden kontroll av patientens diabetes
 • Remiss för ögonbottenfotografering vid debut och vid särskilda situationer

Ögonsjukvård

 • Ögonbottenfotografering och/eller ögonläkarkontroll

Riskfaktorer

Riskfaktorer för diabetesretinopati:

 • dålig metabol kontroll eller snabb förbättring av HbA1c
 • högt blodtryck
 • rökning
 • sjukdomsduration.

Definition

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes som kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Symtom

Ibland förekommer synpåverkan.

Status

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

Laboratorieprover

HbA1c ska finnas tillgängligt för ögonsjukvården för adekvat riskbedömning.

Undersökningar

Ögonbottenfotografering och ögonbottenbedömning görs på ögonklinik.

Förebyggande åtgärder

Optimera blodsocker, blodtryck och lipider.

Levnadsvanor

Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.

Utbildning och stöd

Erbjud patienten utbildning om diabetes. I vissa fall kan intyg avseende lämplighet att inneha körkort utfärdas av primärvårdsläkare.

Krav vid körkortsintyg i primärvård (TSFS 2010:125):

 • Diabetessjukdom som varat mer än fem år eller debuterat efter fyllda 40 år
 • Insulinbehandling efter ett år, därefter förnyelse minst vart tredje år
 • Maximalt två månader gammalt ögonbottenfoto granskat av ögonläkare/-sjuksköterska
 • Ingen till måttlig retinopati, avsaknad av makulaödem och ej tidigare laserbehandling
 • Inga misstankar om aktuella/tidigare synfältsdefekter (stroke, annan hjärnskada)
 • Övriga fall intygas av ögonsjukvården

Läkemedelsbehandling

Ibland ges intraokulär läkemedelsinjektion av ögonläkare.

Kirurgisk behandling

Eventuell laserbehandling eller operation ombesörjs genom ögonläkare.

Remissindikation för ögonbottenfotografering

 • Remiss – Alltid vid nydebuterad diabetes
 • Överväg remiss – Vid svårreglerat blodsocker, snabb sänkning av HbA1c, ny behandling eller synnedsättning

Remissinnehåll

 • Diabetes – Historik, komplikationer, aktuellt HbA1c
 • Kardiovaskulära-/andra sjukdomar (inklusive blodtryck)
 • Rökning, aktuella mediciner
 • Synsvårigheter (resultat av eventuellt syntest)

Publicerat: 2018-09-27
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter