Typ 2 diabetes

AKO-Skåneriktlinje för primärvården utifrån regional riktlinje (E118P Diabetes typ 2 med komplikationer, E119 Diabetes typ 2 utan komplikationer)

Primärvård

 • Nyupptäckt typ 2 diabetes hos vuxna utan allmänpåverkan
 • Utredning, uppföljning och behandling av typ 2 diabetes hos vuxna

Specialistmottagning

 • Barn (< 18 år) med misstänkt diabetes – barnakutmottagning
 • Vuxna med akuta symtom/påverkat allmäntillstånd – akutmottagning
 • Metabol konsultation/komplikation – endokrinologmottagning/annan mottagning
 • Fotsår – diabetesfotmottagning
 • Ögonbottenundersökning – ögonmottagning

Epidemiologi

 • Typ 2 diabetes förekommer hos cirka 4 % av alla kvinnor och 5,5 % av alla män i Sverige
 • Incidensen ökar med stigande ålder och cirka 20 % av personer > 80 år har diabetes typ 2

Anamnes

 • Levnadsvanor – kost, motion, rökning, alkohol
 • Andra sjukdomar – särskilt hjärt-kärlsjukdom, njursjukdom
 • Hereditet
 • Läkemedelsbehandling

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, blodtryck
 • Fotstatus – inspektion, monofilament, vibration, pulsar (a dorsalis pedis, a tibialis posterior)
 • Övrigt status efter behov

Undersökning

 • EKG – alltid vid nyupptäckt diabetes, överväg vid årskontroll

Laboratorieprover

 • Vikt, BMI
 • HbA1c, Hb, kalium, kreatinin, kolesterol, LDL, HDL, TG, u-albumin/kreatinin index
 • Kobalaminer – vartannat år vid metformin
 • Vid debut – även längd, f-glukos

Gränsvärden för diabetes

 • Faste-glukos ≥ 7 mmol/L
 • HbA1c ≥ 48 mmol/mol
 • Icke-fastande/efter oralt glukostoleranstest (OGTT) – glukos ≥ 11,1 mmol/L (venöst), ≥ 12,2 mmol/L (kapillärt)

Vid nyupptäckt diabetes typ 2

 • Kortfattad information om sjukdom och kost
 • Råd om rökstopp
 • Överväg insättning av metformin
 • Ordna tid till diabetessjuksköterska inom 1-2 veckor
 • Remiss till ögonbottenundersökning

Behandlingsmål

 • Individuellt behandlingsmål sätts av patient – med stöd av diabetesteam och annan information
 • Patientens individuella mål formuleras utifrån bedömning av nytta/risk

Levnadsvanor

 • Kostråd – via diabetessjuksköterska, dietist vid behov
 • Motion – vid behov kontakt med fysioterapeut, fysisk aktivitet på recept (FAR)
 • Rökstopp, alkoholvanor – samtalskontakt vid behov

HbA1c

 • HbA1c < 52 mmol/mol – generellt mål
 • Lägre HbA1c (44-48 mmol/mol) – vid nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre ålder med låg risk för oupptäckt kärlsjukdom
 • Högre HbA1c (60-70 mmol/mol) – vid frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro-/makrovaskulära komplikationer, lång diabetesduration, annan sjukdom, förväntad begränsad livslängd

Blodtryck

 • Blodtryck < 140/85 – generellt mål
 • Värdera biverkningsrisk vid många läkemedel hos äldre

LDL-kolesterol

 • LDL < 2,5 – generellt mål
 • Alternativt enligt riskmotorn i NDR

Läkemedelsbehandling

 • Metformin – förstahandsval, insättes tidigt
 • NPH-insulin – kan ges initialt vid symtomgivande hyperglykemi
 • Utvärdering – av medicinjustering/-tillägg inom 3 månader
 • Om individuellt mål ej uppnåtts – ökning av metformin, därefter tillägg av ytterligare ett läkemedel
 • Utebliven effekt – prova annat alternativ, ibland krävs tillägg av ett tredje läkemedel

Tillägg till metformin

Utifrån patientens individuella karaktäristika och Socialstyrelsens prioritering:

 • Hög prioritet (beakta viktuppgång, hypoglykemirisk) – repaglinid eller sulfonureider (SU)
 • Hög prioritet samt vid höga glukosnivåer eller lång sjukdomsduration – NPH-insulin
 • Vid etablerad hjärtsjukdom – SGLT2-hämmare (Jardiance, Invokana) eller GLP1-analog (Victoza)
 • Vid njursvikt – insulin eller DPP4-hämmare
 • Vid uttalad fetma (BMI > 35) – GLP1-analog, SGLT2-hämmare eller ibland DPP4-hämmare

Akutremiss

 • Misstänkt diabetes hos barn – barnakutmottagning
 • Vuxna med akuta symtom, påverkat allmäntillstånd, B-ketoner – medicinakutmottagning

Elektiv remiss

 • Ögonbottenundersökning (enligt rutiner) – ögonmottagning
 • Metabol komplikation eller för konsultation – endokrinologmottagning
 • Fotsår – diabetesfotmottagning
 • Fotvård (förebyggande behandling) – remiss via diabetessjuksköterska enligt Region Skånes riktlinjer
 • Skor/inlägg/fotbäddar vid fotkomplikation – aktiv ortopedteknik (följ hjälpmedelsanvisning)

Remissinnehåll

 • Anamnes, särskilt allmänpåverkan, viktförändring, symtom på hyper-/hypoglykemi
 • Status
 • Aktuellt HbA1c, ketoner vid förekomst
 • Läkemedel

Grundförutsättning för uppföljning

 • Kontinuitet
 • Regelbundna kontroller utifrån individens behov, komorbiditet och behandlingsmål
 • Kontroll hos diabetessjuksköterska och läkare efter behov (förslagsvis årligen)
 • Gärna kompletterande grupputbildning för personer med typ 2 diabetes

Besök hos diabetessjuksköterska

 • Besök – inom 1-2 veckor vid nyupptäckt diabetes, därefter individuellt (förslagsvis årligen)
 • Samtal – om patientens frågor och funderingar
 • Information om diabetes – muntligt och skriftligt (framförallt vid debut)
 • Levnadsvanor – kost, motion, rökning, alkohol (enligt Region Skåne och Socialstyrelsen)
 • Uppföljning/justering av uppsatta behandlingsmål
 • Status – blodtryck, fotstatus, inspektion av injektionsställen
 • Labprover – vikt, BMI, HbA1c, p-glukos årligen, Andis-prover vid debut
 • Instruktion/kontroll av egen blodglukosmätare och insulinpenna vid behov
 • Registrering i NDR
 • Remiss – ögonbottenundersökning vid debut (om ej skickad av läkare), fotvård/fotsårsmottagning vid behov

Publicerat: 2018-09-03
Giltigt till: 2018-10-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter