Övervikt och fetma hos vuxna

AKO Skåne riktlinje för primärvården utifrån regionalt vårdprogram (E66-P Fetma)

Primärvård

 • Strukturerat omhändertagande av övervikt och fetma
 • Uppföljning efter obesitaskirurgi eller behandling på specialistmottagning 

Kirurgmottagning

 • Fetmaoperation och icke-akuta kirurgiska komplikationer 

Specialistmottagning

 • Allvarliga endokrina problem och/eller metabola störningar efter obesitaskirurgi 

BMI

 • Normalvikt 18,5-25, övervikt 25‐30
 • Fetma ≥ 30, svår fetma 35‐40, extrem fetma ≥ 40 

Bukfetma

 • Lätt bukfetma –  ≥ 80 cm för kvinnor, ≥ 94 cm för män
 • Bukfetma –  ≥ 88 cm för kvinnor, ≥ 102 cm för män

Anamnes

 • Rökning, alkoholintag, fysisk inaktivitet och viktutveckling
 • Hereditet
 • Graviditet (gravid med BMI > 30 handläggs enligt regionalt vårdprogram för gravida, se Länkar och bilagor)
 • Andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, njursvikt, reumatisk sjukdom? Är 10-årsrisken för död i hjärt-kärlsjukdom ≥ 5 %?
 • Livskvalitet? Psykisk hälsa? Psykiatrisk sjukdom?
 • Läkemedelsbehandling som inverkar?
 • Ökad risk för andra sjukdomar som sömnapné, infertilitet, gallsten, diabetes, gikt, artros, cancer. 

Status

 • Vikt, längd och BMI
 • Midjemått (uppmärksamma ökning även vid normalt BMI)
 • Blodtryck 

Lab

 • Glukos
 • Överväg HbA1c, lipider, leverprover, TSH, T4, U-Albumin/kreatinin

Strukturerat omhändertagande i primärvård

 • Kostrådgivning (kalorirestriktion som ger viktnedgång, hälsosam kost med inverkan på riskfaktorer, grönsaker, frukt med mera)
 • Stimulans till fysisk aktivitet (genom exempelvis FaR)
 • Stöd för beteendeförändring (MI, KBT)
 • Samtal förs teoribaserat och patientcentrerat, individuellt eller i grupp
 • Orlistat kan ges inom strukturerat omhändertagande vid BMI ≥ 35 (eller BMI ≥ 28 och andra riskfaktorer) 

Kirurgisk behandling

 • Gastric bypass är vanligast, ibland görs gastric sleeve
 • Fysiologiska effekter av gastric bypass – minskad matvolym, digestionen startar längre ned (minskat upptag), reflexbanor bryts (mindre hungerkänslor, tidigare mättnadskänsla, andra endokrina effekter)
 • Kontraindikationer – alkohol-/drogberoende, svår psykisk sjukdom, malignitet och ätstörning (relativ kontraindikation)
 • Akuta komplikationer – läckage, blödning, sårinfektion, lungemboli, pneumoni
 • Sena komplikationer – buksmärtor, gallsten, dyspepsi/ulcus, slitsileus, blödning, diarré, förstoppning, för stor viktnedgång, näringsbrist (järn, B12, folat, Ca, K, Mg, tiamin, A-vitamin, zink, koppar), dumping, ökad alkoholkänslighet, stort hudöverskott
 • Remitterande läkare har huvudansvar för att konservativa behandlingsalternativ är uttömda, operationsindikationer uppfyllda, kontraindikationer är beaktade och att patienten är välinformerad

Remissindikation till överviktsspecialist

 • Remiss skickas till specialistmottagning inom Sund, Kryh eller SUS
  • Kronisk (> 5 år) svår fetma (BMI > 35)/fetma (BMI > 30) tillsammans med annan fetmarelaterad komplicerande sjukdom
  • Upprepade försök till konservativ behandling, varav minst ett inom ramen för strukturerat omhändertagande i sjukvården
  • Att patienten är väl motiverad till viktnedgång och införstådd med omfattande varaktig livsstilsförändring
  • Allvarliga endokrina problem och/eller svåra metabola störningar efter obesitaskirurgi
  • Misstänkt endokrin fetma (Cushing) 

Remissindikation till kirurg

 • Remiss skickas till: Kirurgmottagningen, Landskrona lasarett
  • Ställningstagande till kirurgisk behandling eller bedömning av kirurgiska komplikationer efter fetmaoperation
  • Behov av kirurgi bedöms då följande kriterier uppfylls:
  • Minst 5 års fetma med upprepade försök till konservativ behandling, varav minst ett inom ramen för strukturerat omhändertagande i sjukvården
  • Att patienten är väl motiverad till viktnedgång och införstådd med omfattande varaktig livsstilsförändring, livslång substitution och årliga lab-kontroller (se nedan). I särskilda fall bör fördjupad psykologisk konsultation göras före operation
  • 16-18 år med svår/extrem fetma (iso-BMI/BMI > 35) som under mer än ett år genomgått strukturerat behandlingsprogram på regionala barnöverviktsenheten SUS.
  • 18-65 år med kronisk (> 5 år) extrem fetma (BMI > 40)
  • 18-65 år med kronisk (> 5 år) svår fetma (BMI > 35) och något av följande: behandlingskrävande sömnapné, konstaterat operationsbehov av viktbärande led, metabola komplikationer (främst diabetes typ 2), benign intrakraniell hypertension som är shuntkrävande (pseudotumor cerebri) 

Remissinnehåll

 • Aktuella sjukdomar, tidigare allvarliga sjukdomar
 • Aktuell medicinering
 • Fetmadebut, genomförda behandlingar
 • Komplikationer till fetman som kan påverka prioritering
 • Nuvarande vikt, längd, BMI, midjemått, TSH, T4 

Återremiss efter obesitaskirurgi

 • Ett år efter en fetmaoperation remitteras patienten till primärvården som därmed övertar behandlingsansvaret
 • Patienten ska noga ha informerats om betydelsen av livslång substitution och årliga kontroller.
 • Remissen ska innehålla uppgifter om vikt‐ och labutveckling, framtida provtagning, rekommenderade tillskott, hur ofta klinisk kontroll behövs och av vem samt eventuella specifika problem/behov.

Efter obesitaskirurgi

 • Årlig kontroll på vårdcentral rekommenderas
 • Årlig förskrivning av läkemedel som ges som substitution:
 • Kobalamin, tablett 1 mg x 1 eller injektion 1mg/kvartal subkutant/intramuskulärt
 • Kalcium + D-vitamin 1 g/800 E x 1
 • Multivitamintablett med högsta innehåll, exempelvis Apoteket kvinna, som patienten får köpa själv. Efter gastric bypass krävs livslångt tillskott.
 • Järntillskott till menstruerande kvinnor, exempelvis tablett Duroferon 1 x 1. Hälften får järnbrist annars.
 • Lab årligen: Hb, kobalaminer, folat, ferritin, järn, Ca, albumin, PTH, 25OH vitamin D3
 • År 2 och 5 tas även: LDL, HDL, triglycerider och HbA1c (svar registreras i kvalitetsregistret SOReg av opererande enhet)

Publicerat: 2016-06-10
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter