Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

Rekommenderade läkemedel

Behandling /tillstånd Substans Preparat/generika
BPSD
  memantin memantin

Terapiråd

Strukturerad icke-farmakologisk behandling, gärna enligt BPSD-registret, är överlägsen all form av läkemedelsbehandling.

  1. Identifiera utlösande faktorer bakom symtomen utöver demenssjukdomen, exempelvis somatiska, läkemedelsrelaterade eller omgivningsfaktorer. Läkemedel som ökar risken för konfusion kan utlösa BPSD hos patienter med kognitiv sjukdom.
  2. Undanröj utlösande orsaker.
  3. Om åtgärder otillräckliga, testa icke-farmakologiska åtgärder, t ex optimerad boendemiljö, handledning av personal, översyn av måltidssituation, näringsintag och fysisk aktivitet samt utevistelse och sömn.
  4. Om åtgärder otillräckliga provas läkemedelsbehandling, optimera grundbehandling med kolinesterashämmare och memantin.

I Läkemedelsverkets rapport från 2008; Läkemedelsbehandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demenssjukdom, finns riktlinjer för handläggning, behandling och bemötande vid BPSD. I dessa betonas vikten av utredning av bakomliggande orsaker till symtomen, översyn av pågående läkemedelsbehandling, optimerad vårdmiljö och bemötande samt att vid otillräcklig effekt av dessa åtgärder kan farmakologisk behandling övervägas. Detta handläggande stämmer även överens med BPSD­registrets.

BPSD-registret, Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

Behandling för vuxna

Kompletterande farmakologisk behandling kan ibland behövas. Memantin är indicerat vid Alzheimers sjukdom. Man kan vid affektiva symtom prova sertralin i låg dos. Alternativt kan oxazepam ges med försiktighet. Vid verkligt psykotiska symtom (till exempel förgiftningsidéer) som medför lidande för patienten kan ett antipsykotikum övervägas.

Observera att behandling med antipsykotika är en specialistangelägenhet vid misstanke om Lewy Body sjukdom (exempelvis visuell hallucinos, parkinsonism, episodisk konfusion och störd drömsömn).

Antipsykotika

Det vetenskapliga underlaget för behandling av BPSD med atypiska antipsykotika är litet. Ett antipsykotikum med viss dokumentation är risperidon. Generellt ska behandlingen inledas med låga doser (0,25 mg) och bör ges som endos på morgonen för att undvika biverkningar såsom hypotension under senare delen av dagen/kvällen. Utvärdera effekt och biverkningar noga.

Allvarliga biverkningar vid antipsykotisk behandling är stroke och ökad dödlighet. Det är därför viktigt att behandlingen omprövas regelbundet. Behandling med antipsykotika ska avslutas om de negativa effekterna överväger de positiva för patienten. Antipsykotika i låg dos kan sättas ut direkt.

behandling av BPSD med atypiska antipsykotika Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Behandling med bensodiazepiner, antipsykosmedel och klometiazol (Heminevrin) förutsätter:

  • en kort behandlingstid,
  • adekvat tillsyn och
  • utvärdering av effekten efter två veckor samt
  • regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosminskning.

Klometiazol ska användas mycket restriktivt, då det kan ge allvarliga blodtrycksfall.

Ofta finns det utlösande faktorer bakom symtomen utöver demenssjukdomen, exempelvis somatiska, läkemedelsrelaterade eller omgivningsfaktorer. Läkemedel som ökar risken för konfusion kan utlösa BPSD hos personer med kognitiv sjukdom. Innan man överväger symtombehandling ska man försöka undanröja utlösande orsaker.

Icke­farmakologisk behandling är viktigast och mest effektivt, och innebär bland annat att optimera boendemiljö, omvårdnadsinsatser, måltidssituation och näringsintag.

Omvårdnaden ska vara personcentrerad och följa den av teamet framtagna vårdplanen. Bemötandet måste anpassas efter varje människas personlighet, livserfarenhet och nuvarande situation.

BPSD är ett heterogent begrepp som innefattar bland annat oro, aggressivitet, hallucinationer och vandringsbeteende hos personer med demenssjukdom och kan därför misstas för konfusion. Symtomen innebär ofta stort lidande för patienten och är svåra att hantera för anhöriga och andra i omgivningen, till exempel vårdpersonal.

Referenser Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.