Urinvägsinfektion hos män

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N30-P Cystit).

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patient

Urologmottagning

 • I vissa fall vid recidiverande infektioner eller komplikationer som urinretention

Förekomst av UVI

 • Sporadisk UVI – Högst 1 antibiotikabehandlad UVI senaste halvåret (2 senaste året)
 • Recidiverande UVI – Minst 2 antibiotikabehandlade UVI senaste halvåret (3 senaste året)
 • Vårdrelaterad UVI – Debut ≥ 2 dygn efter inläggning eller ≤ 2 dygn efter utskrivning samt vid KAD, ren intermittent kateterisering (RIK) eller instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna

Indelning av UVI

 • Febril UVI – I njure och/eller prostata, ger systemiskt svar med feber, allmänpåverkan
 • Afebril UVI – I urinblåsa och urinrör, ger miktionsbesvär
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) – Samma bakterieart i urin, ≥ 100 miljoner CFU/L i två konsekutiva mittstråleprov hos kvinnor (ett hos män) utan urinvägssymtom

Etiologi

 • Escherichia coli – Orsak till cirka 80 % av afebril UVI hos män
 • Klamydia – Bör övervägas, särskilt hos yngre män där UVI är mycket ovanligt

Anamnes

 • Täta trängningar? Sveda?
 • Frekventa miktioner?
 • Makroskopisk hematuri?
 • Tidigare besvär? Andra sjukdomar?

Status

 • Allmänpåverkan? Feber?
 • Prostatapalpation – Hyperplasi? Knöl?

Laboratorieprover

 • Urinsticka och urinodling (alltid)

Undersökning

 • Mätning av residualurin – Rekommenderas hos äldre (urinretention?)

Handläggning

 • Feber – Utred och behandla för febril UVI (pyelonefrit)
 • Makroskopisk hematuri – Överväg utredning för cancer i urinblåsa/urinvägar
 • Ureaspositiv bakterie (som Proteus, Klebsiella, Pseudomonas) – Överväg utredning av blåssten (CT-urografi)
 • Om PSA tagits – Övergående stegring är vanlig vid UVI, ta om PSA efter 8-10 veckor, bör då ha sjunkit (kan ta flera månader att normaliseras)
 • Recidiv – Utred för eventuellt avflödeshinder

Allmänt

 • Asymtomatisk bakteriuri – Förekommer även hos män och ska generellt inte behandlas
 • T Nitrofurantoin 50 mg 1 x 3 eller T Pivmecillinam 200 mg 1 x 3 i 7 dagar
 • Uppföljning – Vid symtomfrihet behövs ingen urinodling

Publicerat: 2018-03-06
Giltigt till: 2021-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter