Urinvägsinfektion hos kvinnor

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N30-P Cystit).

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patient

Specialistmottagning

 • Urolog – I vissa fall vid recidiverande infektioner eller komplikationer

Förekomst av UVI

 • Sporadisk UVI – Högst 1 antibiotikabehandlad UVI senaste halvåret (2 senaste året)
 • Recidiverande UVI – Minst 2 antibiotikabehandlade UVI senaste halvåret (3 senaste året)
 • Vårdrelaterad UVI – Debut ≥ 2 dygn efter inläggning eller ≤ 2 dygn efter utskrivning samt vid KAD, ren intermittent kateterisering (RIK) eller instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna

Indelning av UVI

 • Febril UVI – I njure och/eller prostata, ger systemiskt svar med feber, allmänpåverkan
 • Afebril UVI – I urinblåsa och urinrör, ger miktionsbesvär
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) – Samma bakterieart i urin, ≥ 100 miljoner CFU/L i två konsekutiva mittstråleprov hos kvinnor (ett hos män) utan urinvägssymtom

Etiologi

 • Escherichia coli och Stafylococcus saprofyticus orsakar > 80 % av UVI i primärvården
 • Klamydia – Bör övervägas, främst hos yngre kvinnor

Riskfaktorer för recidiv

 • Yngre – Användning av P-skum eller kondom med spermiedödande medel
 • Äldre – Östrogenbrist (mer symtom och tätare infektioner), framfall och blåsstenar

Symtom

 • Täta trängningar
 • Sveda vid miktion
 • Frekventa miktioner

Anamnes

 • Miktionsvanor, inkontinens?
 • Tidigare besvär? Stensjukdom?
 • Makroskopisk hematuri?
 • Sexualvanor, UVI relaterad till samlag?
 • Gynekologiska symtom? Antiöstrogenbehandling?
 • Andra sjukdomar?

Status

 • Allmänpåverkan? Feber?

Laboratorieprover

 • Typiska symtom – Ingen urinsticka eller urinodling
 • Urinsticka – Vid förstagångs UVI, graviditet, täta recidiv eller terapisvikt
 • Urinodling – Vid graviditet, recidiv, terapisvikt, vårdrelaterad UVI, eller före behandling med trimetoprim
 • Klamydiatest – Överväg vid recidiv eller terapisvikt

Undersökning

 • Gynundersökning och mätning av residualurin – Bör övervägas hos postmenopausal kvinna

Handläggning vid utredning

 • Graviditet – utred och behandla enligt särskild rekommendation
 • Recidiverande UVI – Vanligen normala urinvägar trots recidiv, och behöver sällan utredas
 • Makroskopisk hematuri – Överväg utredning för cancer i urinblåsa/urinvägar
 • Misstanke om blåsdysfunktion – Överväg urodynamisk utredning
 • Ureaspositiv bakterie (som Proteus, Klebsiella, Pseudomonas) Överväg utredning av blåssten (CT-urografi)

Allmänt

 • Minst två av tre symtom ska finnas och vara nytillkomna
 • Vanligen ofarlig sjukdom, behandling syftar främst till att förkorta tiden med symtom
 • Med antibiotikabehandling blir cirka 85 % symtomfria på en vecka (utan 30 %)
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska inte antibiotikabehandlas (utom vid graviditet)

Sporadisk UVI med lindriga besvär

 • Symtomlindrande behandling (smärtlindrande)
 • Ökat vätskeintag
 • Exspektans

Sporadisk UVI med måttliga besvär

 • Symtomlindrande behandling (smärtlindrande)
 • Ökat vätskeintag
 • Exspektans
 • Antibiotikarecept i reserv

Sporadisk UVI med svåra besvär

 • Växla mellan nitrofurantoin och pivmecillinam
 • T Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dagar eller
 • T Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar (eller 400 mg x 2 i 3 dagar)
 • I andra hand (efter odling) – T Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dagar (eller 300 mg x 1 i 3 dagar)
 • Kontrollodling – Behövs inte vid symtomfrihet
 • Första recidiv – Behandla som sporadisk infektion

Recidiverande UVI

 • Postcoital blåstömning
 • Premenopausalt – Överväg byte av preventivmedel
 • Postmenopausalt – Lokalt östrogen
 • Täta odlingsverifierade recidiv – Recept för tidig egenbehandling eller profylax
 • Antibiotikaprofylax – T Nitrofurantoin 50 mg x 1 eller T Trimetoprim 100 mg x 1, engångsdos vid samlag eller långtidsproylax till natten i 6–12 veckor (ej trimetoprim vid graviditetsönskan)

Publicerat: 2018-03-06
Giltigt till: 2021-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter