Pyelonefrit

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N12-P Febril UVI).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Pyelonefrit

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling
 • Uppföljning i vissa fall

Akutmottagning

 • Hög feber, allmän–/cirkulationspåverkan eller svår smärta
 • Febril UVI under graviditet

Förekomst av UVI

 • Sporadisk UVI – Högst 1 antibiotikabehandlad UVI senaste halvåret (2 senaste året)
 • Recidiverande UVI – Minst 2 antibiotikabehandlade UVI senaste halvåret (3 senaste året)
 • Vårdrelaterad UVI – Debut ≥ 2 dygn efter inläggning eller ≤ 2 dygn efter utskrivning samt vid KAD, ren intermittent kateterisering (RIK) eller instrumentellt/operativt ingrepp i urinvägarna

Indelning av UVI

 • Febril UVI – I njure och/eller prostata, ger systemiskt svar med feber, allmänpåverkan
 • Afebril UVI – I urinblåsa och urinrör, ger miktionsbesvär
 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) – Samma bakterieart i urin, ≥ 100 miljoner CFU/L i två konsekutiva mittstråleprov hos kvinnor (ett hos män) utan urinvägssymtom

Symtom

 • Akut insjuknande med feber > 38 grader, frossa
 • Vanligen ensidig ryggvärk
 • Huvudvärk, kräkningar
 • Dysuri och trängningar kan förekomma
 • Äldre och patient med diabetes/immunosuppression kan ha vagare symtombild som domineras av nytillkommen trötthet/allmänpåverkan

Status

 • Allmänpåverkan? Feber?
 • Buk – Palpationsömhet? Dunkömhet över njurloge?

Laboratorieprover

 • Urinsticka och urinodling
 • CRP om oklar nivåbestämning
 • Kreatinin
 • Vid behov mätning av residualurin (hos män)

Tolkning av prover

 • Om PSA tagits – En övergående stegring är vanlig, ny kontroll rekommenderas efter 8-10 veckor, PSA bör vara i sjunkande (kan ta flera månader innan det normaliserats)

Ökad risk för infektion med resistenta bakterier

 • Vistelse i land med hög antibiotikaresistens senaste halvåret
 • Recidiverande eller vårdrelaterad UVI
 • Känt bärarskap eller urologisk problematik

Differentialdiagnoser

 • Kolecystit
 • Spondylit
 • Basal pleuropneumoni

Läkemedelsbehandling

 • Febril UVI ska antibiotikabehandlas
 • T Ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar hos män, 7 dagar hos kvinnor
 • T Trimetoprim/sulfametoxazol 2 x 2 i 10-14 dagar – Endast efter odlingssvar
 • Vid behov dosreduktion hos äldre/vid nedsatt njurfunktion

Remissindikation akutmottagning

 • Hög feber, allmän–/cirkulationspåverkan eller svår smärta
 • Febril UVI under graviditet

Remissindikation njurmedicin eller urolog

 • Komplicerad eller recidiverande febril UVI

Vid okomplicerad febril UVI

 • Kontrollodling – 2-3 veckor efter avslutad behandling vid infektion med ureaspositiv bakterie (som Proteus, Morganella, Klebsiella eller Pseudomonas)
 • Cystoskopi och bilddiagnostik – Vid upprepade fynd av stenbildande bakterier för att bekräfta/utesluta sten i urinvägarna

Komplicerad eller recidiverande febril UVI

 • Bör utredas via njurmedicin/urolog (med ultraljud/CT-njurar, eventuellt cystoskopi)

Publicerat: 2018-03-05
Giltigt till: 2021-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter