Primär immunbrist

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • D809 Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad

 • Primär bedömning och utredning
 • Fortsatt utredning vid misstanke
 • Uppföljning och behandling vid konstaterad primär immunbrist

Rekommendationen gäller primär immunbrist hos vuxna.

Med primär immunbristsjukdom menas ärftliga och medfödda sjukdomar i immunförsvaret som ger en ökad infektionskänslighet. Diagnoser inom primär immunbrist ställs ibland tidigt i livet, andra gånger i vuxen ålder. Det finns fler än 150 olika diagnoser, och nya sjukdomar beskrivs kontinuerligt.

Med sekundär immunbrist menas förvärvade defekter i immunförsvaret. Det kan exempelvis bero på sjukdom eller läkemedelsbehandling som ger nedsatt immunförsvar, alternativt låga nivåer av antikroppar på grund av annan sjukdom (till exempel vid förluster av immunglobuliner i urinen).

Uppskattningsvis finns det 40 000 personer i Sverige med någon form av avvikelse i sitt immunförsvar. Många har besvär med återkommande infektioner.

Exempel på diagnoser som orsak till primär immunbrist:

 • IgG-subklassbrist – låga värden av någon av IgG-subklasserna med normalt total-IgG, uppskattad prevalens hos vuxna: 1:250−500
 • IgA-brist, prevalens hos vuxna: 1:600
 • variabel immunbrist (Common Variable Immunodeficiency, CVID). Sänkt nivå av total-IgG, prevalens hos vuxna: 1:20 000
 • X-kromosombunden agammaglobulinemi (Brutons sjukdom, XLA), incidens: 1:70 000−300 000 nyfödda.

Primär immunbrist kan uppstå spontant men kan även vara ärftligt. Några immunbristsjukdomar ärvs X-bundet recessivt, varför det i dessa fall kan finnas manliga släktingar på moderns sida som haft sjukdomen.

Patienter med nedsatt immunförsvar reagerar inte alltid med feber och höga infektionsparametrar vid bakteriella luftvägsinfektioner.

Symtom sedan barndomen stärker indikation för utredning.

Överväg utredning vid ett eller flera av följande varningstecken hos vuxna:

 • ≥ 4 antibiotikakrävande, helst odlingsverifierade luftvägsinfektioner per år under 2 år, exempelvis otitis media, sinuit, bronkit eller pneumoni
 • otillräcklig eller utebliven effekt vid behandling med antibiotika vid bakteriella infektioner och/eller snabba recidiv
 • ≥ 2 svåra bakteriella infektioner, såsom osteomyelit, meningit, sepsis eller mjukdelsinfektioner
 • ≥ 2 röntgenverifierade sinuiter och/eller pneumonier under en period av 2 år och/eller utveckling av bronkiektasier
 • infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens
 • förekomst av autoimmunitet kombinerat med infektionsproblematik
 • känd primär immunbristsjukdom i familjen.

Dokumentation av infektionsfrekvensen och antibiotikakurer är mycket viktig. Förslagsvis görs detta genom att patienten för en infektionsdagbok.

 • Blodstatus med differentialräkning
 • IgG, IgA, IgM i serum 
 • Dokumentation av resultat på sputum- och nasopharynxodlingar
 • Hematologiska tillstånd
 • Reumatologiska tillstånd
 • Kronisk lungsjukdom
 • Cystisk fibros
 • Sekundär immunbrist
 • Myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome 
 • Behandla akuta infektioner med adekvat antibiotikabehandling efter odling och resistensbestämning.
 • Ofta behövs längre behandling (cirka 2 veckor) med antibiotika som är verksamma mot haemophilus inflenzae, till exempel amoxicillin.
 • Via specialiserad vård kan ibland långvarig antibiotikaprofylax och behandling med gammaglobulin bli aktuellt.
 • Misstanke om primär immunbrist

Vid upprepade bakteriella luftvägsinfektioner kan utfärdande av intyg för särskilt högriskskydd till försäkringskassan vara aktuellt.

Särskilt högriskskydd, Försäkringskassan

 • Upprepade eller långdragna bakteriella luftvägsinfektioner kan ge ökad risk för lungskada, till exempel bronkiektasier 
 • Ökad risk för sepsis, meningit samt tarminfektioner
 • Vissa defekter som ger immunbrist är kopplade till ökad risk för autoimmuna sjukdomar och vissa maligniteter, till exempel lymfom.

Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist

Publicerat: 2019-11-05
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne