Influensa

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (J11-P Influensa).

Primärvård

 • Förebyggande vaccinering
 • Primär bedömning, utredning och i vissa fall behandling

Akutmottagning

 • Hög feber med påverkat allmäntillstånd

Allmänt

 • Influensa är en smittsam, luftburen, virusorsakad luftvägsinfektion
 • Infekterade personer smittar tidigt varför spridning är svår att hindra
 • Årligen insjuknar runt 2–10 % av befolkningen i december–april, vissa år drabbas > 20 %
 • Allvarliga komplikationer och dödsfall förekommer (ofta personer med underliggande sjukdom eller i hög ålder)

Symtom

 • Inkubationstid – Normalt 1−3 dagar
 • Typiska – Sjukdomskänsla, feber, frossa, torrhosta, huvud- och muskelvärk
 • Små barn – Kan även ha magsymtom (kräkningar, diarré)
 • Duration – Den akuta sjukdomen är oftast över inom en vecka, trötthet kan kvarstå flera veckor

Status

 • Allmäntillstånd – Påverkad? Feber? Nackstelhet?
 • Hjärta/cirkulation – Takykardi? Normalt blodtryck?
 • Lungor – Takypné? Rassel? Normal syresaturation?

Laboratorieprover

 • I vissa fall kan nässekret för influensaprov (PCR) tas för att säkerställa diagnos

Differentialdiagnoser

 • Lunginflammation – Kan även vara en komplikation (särskilt hos äldre)
 • Sepsis – Observera att sjukdomsbilderna är lika

Prevention

 • Person i riskgrupp erbjuds gratis vaccination i oktober – januari varje år
 • Dagens influensavaccin är kortvarigt så ny vaccination måste ges inför varje influensasäsong
 • Vanligen ingår tre olika virusstammar, ofta två av influensa typ A och en av typ B
 • Kontraindikation – Allergi mot ägg

Riskgrupper som erbjuds vaccin

 • Person 65 år eller äldre
 • Gravid kvinna efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande:
 • Kronisk hjärt-/lungsjukdom (som KOL, svår astma)
 • Andra tillstånd som ger nedsatt lungfunktion/försämrad hostkraft och sekretstagnation (som extrem fetma, neuromuskulär sjukdom, flerfunktionshinder)
 • Diabetes mellitus, kronisk lever- eller njursvikt
 • Tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom/behandling)

Allmänna råd vid influensa

 • Vila
 • Vätska
 • Febernedsättande, smärtstillande och hostdämpande vid behov

Antiviral behandling

 • Indikation – Inom 48 timmar till patient i riskgrupp med typisk symtombild vid lokal epidemi
 • Läkemedelsval – Zanamivir eller oseltamivir, kan även ges vid graviditet
 • T Oseltamivir 75 mg 1 x 2 i 5 dagar för vuxna (2 mg/kg x 2 till barn 1-12 år), reducerad dos vid nedsatt njurfunktion

Profylaktisk antiviral behandling

 • Antiviral pre-expositionsprofylax – Kan övervägas till enstaka personer med nedsatt immunförsvar som ej kunnat få/befaras ej svarat på vaccination

Publicerat: 2018-01-15
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter