Gastroenterit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

A069 Amöbainfektion, ospecificerad
A079 Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad
A084 Enterit orsakad av ospecificerat virus
A090 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak
A099 Gastroenterit och kolit av ospecificerad orsak
A049 Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
A059 Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Gastroenterit

 • Överväg om faecesprov verkligen är indicerat.
 • Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning analyseras inte, vid behov ta Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patient

Infektionsmottagning

 • Akut bedömning – uttalad dehydrering, allmänpåverkan
 • Påvisad Entamöba histolytica

Etiologi

Virusorsakad gastroenterit

 • Virus är vanligaste orsaken till gastroenterit, läker vanligen inom en vecka
 • Agens är ofta calicivirus (noro- och sapovirus) och rotavirus

Bakteriell gastroenterit

 • Vanliga agens är salmonella, Shigella, Campylobakter och Yersinia
 • Även E coli species – EHEC (enterohemorragiska), ETEC (enterotoxiska), EPEC (enteropatogena), EIEC (enteroinvasiva), EAEC (enteroaggressiva)
 • Clostridioides difficile kan ge pseudomembranös kolit efter antibiotikabehandling

Parasitorsakad gastroenterit

 • Giardia lamblia, Entamöba histolytica och Cryptosporidium är vanligaste agens

Symtom

 • Akut påkomna diarréer, med eller utan blod
 • Buksmärtor, ibland kräkningar
 • Ibland feber

Anamnes

 • Debut, förlopp – akut, gradvis, återkommande
 • Utlandsvistelse, omgivningsfall
 • Särskilt matintag, antibiotika
 • Tarmvanor, associerade sjukdomar
 • Riskyrke – arbete med livsmedel, barn, immunosupprimerade?

Status

 • Allmäntillstånd – Dehydreringstecken? Allmänpåverkan? Feber?
 • Buk – Palpationsömhet?

Handläggning

 • Dehydrering – överväg kontroll av vätskebalans
 • Samtidiga kräkningar – misstänk virus, CRP oftast < 30
 • Blodiga diarréer – misstänkt Shigella, Salmonella, Campylobacter, EHEC
 • Hemolys/njurpåverkan – misstänk EHEC
 • Utlandsvistelse, intermittenta/långdragna besvär – misstänk parasiter
 • Intensiva diarréer/antibiotikabehandling – misstänk clostridium difficile
 • Odling – alltid vid riskyrke, överväg i andra fall

Laboratorieprover

 • Överväg Hb, CRP, glukos, leukocyter, Na, K, kreatinin/eGFR, albumin
 • Överväg Gastroenteritpanel bakterier (faecesprov för PCR) x 1
 • Överväg Odling och toxin A och B påvisning (faecesprov) för Clostridioides difficile x 1
 • Överväg Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning (faecesprov för PCR) x 1

Smittskydd

 • Anmäl på SmiNet – Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, Giardia lamblia, Entamöba histolytica och Cryptosporidium
 • Information till läkare/patient finns på Smittskydd Skåne

Differentialdiagnoser

 • Irritabel tarmsjukdom, IBS
 • Divertikulit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Förstoppningsdiarré

Allmänt

 • Interaktioner – beakta andra sjukdomar och läkemedel (som diabetes och immunosuppression)
 • Kost – undvik stark kryddad mat och rikligt med mjölkprodukter
 • Lindrig dehydrering – peroral vätsketillförsel (1−3 liter/dygn)
 • Antibiotika – kan behövas vid hög feber/allmänpåverkan, annars oftast självläkande
 • Temporär sekundär laktosintolerans – kan förekomma cirka 2 veckor efter gastroenterit

Campylobacter

 • Normalt behövs ingen antibiotika

Salmonella

 • Antibiotika har tveksam behandlingseffekt, endast svårt sjuka bör behandlas

Shigella

 • Bör behandlas enligt resistensbesked, påbörja vid behov i väntan på detta
 • T Ciprofloxacin 500 mg x 2 eller T Azitromycin 500 mg x 1 i 3 dygn

Yersinia

 • Antibiotika endast vid svår sjukdomsbild

Clostridium difficile

 • Sätt ut antibiotika om möjligt
 • Avvakta om milda besvär – opåverkad patient, < 5 diarréer/dygn, normala prover (leukocyter, albumin, kreatinin/eGFR)
 • Behandla om medelsvåra besvär
 • T Metronidazol 400 mg x 3 i 10 dygn

Giardia lamblia

 • T Tinidazol 500 mg, 4 x 1 i 1 dygn eller T Metronidazol 600 mg x 2 i 6 dygn (eller T Metronidazol 400 mg x 3 i 6 dygn)

Entamöba histolytica

 • E histolytika ska antibiotikabehandlas

Cryptosporidium

 • Antibiotika behövs ej, vätskeersättning vid behov
 • Perforation, blödning
 • Intorkning och elektrolytrubbning
 • Reaktiv artrit i efterförloppet
 • Klinisk kontroll till symtomfrihet
 • Riskyrke – kontrollodling tills smittfrihet av Salmonella, Shigella, EHEC och Entamöba histolytica

Publicerat: 2018-06-19
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter