Gastroenterit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning, utredning och behandling av patient
 • Akutmottagning – uttalad dehydrering, allmänpåverkan
 • Infektionsmottagning – påvisad Entamöba histolytica

Gastroenterit orsakas av virus, bakterier eller parasiter.

Särskild rekommendation finns för infektion med Clostridioides difficile.

Smittspridningen sker fekalt-oralt, vanligen via förorenat vatten eller livsmedel. Smitta kan spridas från person till person, framför allt vid virusinfektioner.

 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Calicivirus (noro- och sapovirus)
 • Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia
 • ETEC (Enterotoxisk E coli) kan ge turistdiarré vid utlandsresa
 • EHEC (Enterohemorragisk E coli) ger i regel blodiga diarréer
 • Giardia Lamblia
 • Entamöba histolytica 
 • Cryptosporidium 

Diarré innebär minst 3 lösa/vattentunna avföringar per dag (eller fler än normalt för individen).

 • Illamående och kräkningar 
 • Buksmärta 
 • Diarré, eventuellt blodig
 • Feber
 • Huvudvärk 
 • Allmänpåverkan

Virala och bakteriella tarminfektioner har oftast ett godartat förlopp och självläker inom någon vecka. Vid parasitsjukdom kan besvären bli långdragna, ibland över veckor och månader.

 • Utlandsvistelse, restaurangbesök, intag av misstänkta livsmedel 
 • Intag av förorenat vatten, egen brunn
 • Bassängbad
 • Djurkontakt
 • Andra sjuka i omgivningen
 • Vistelse på förskola eller vårdenhet
 • Akut insjuknande
 • Sjukdomsduration
 • Feber
 • Frekvens diarré och kräkningar
 • Blod i avföringen, tenesmer
 • Urinmängder, torra slemhinnor
 • Underliggande sjukdomar
 • Läkemedel – antibiotika, nyinsatta läkemedel, riskläkemedel vid intorkning
 • Riskyrke – person som bereder/hanterar oförpackade livsmedel, vårdar spädbarn eller personer med sänkt immunsvar.
 • Allmäntillstånd
 • Tecken på intorkning (nedsatt hudturgor, torra slemhinnor)
 • Puls, blodtryck, kapillär återfyllnad
 • Bukstatus
 • Viral gastroenterit är ofta snabbt övergående och provtagning utförs framförallt vid ansamling av fall.
 • Vid misstanke om bakterie- eller parasitsjukdom bör prov tas för att fastställa orsaken och därefter eventuella behandlings- och smittskyddsåtgärder.
 • Parasiter bör framförallt misstänkas vid diarré efter tropikvistelse eller vid subakuta/kroniska diarréer, även inhemska.
 • För diagnostik av agens, ta prov på faeces för bakterier, virus och eller parasiter.
 • Ange på remissen anamnes, eventuell utlandsvistelse och om patienten har blodig diarré.
 • Överväg elektrolytstatus, CRP och Hb.
 • Överväg Gastroenteritpanel bakterier (faecesprov för PCR) x 1
 • Överväg Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning (faecesprov för PCR) x 1
 • Divertikulit
 • Förstoppningsdiarré
 • Clostridioides difficile-infektion
 • Irritable Bowel Syndrome (IBS)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Malabsorption
 • Malignitet
 • Läkemedelsbetingad diarré
 • Ge råd om hygien, vätskeersättning och symtomlindring.
 • Vid uttalad dehydrering krävs parenteral vätsketerapi.
 • Allmänpåverkad patient med frekventa diarréer och feber handläggs inom specialiserad vård.
 • Ge råd om god handhygien.
 • Rekommendera egen toalett om möjligt.
 • Informera om att den sjuke bör undvika att hantera mat som ska ätas av andra.
 • Uppmana patienten att stanna hemma från skola eller arbete vid diarré och/eller kräkningar, samt i minst ett dygn efter att personen tillfrisknat.

Provtagande läkare ska anmäla följande diagnoser enligt smittskyddslagen:

 • Campylobacter
 • Cryptosporidium
 • Entamoeba histolytica (Amöba)
 • Giardia
 • Salmonella, inklusive paratyfoid och tyfoidfeber
 • Shigella
 • Vibrio cholerae
 • Vibrioinfektion exklusive kolera
 • Yersinia
 • EHEC

Ge smittskyddsinformation muntligt och skriftligt, smittspåra samt rapportera vid misstanke om smittspridning vid behov till smittskyddsläkare och/eller vårdhygien.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Symtomatisk behandling med loperamid förutsätter att patienten inte är allmänpåverkad, har hög feber eller blodig diarré.

 • EHEC behandlas utifrån symtom och inte med antibiotika.
 • Salmonella, Campylobacter och Yersinia behöver sällan antibiotikabehandlas.
 • Shigella bör behandlas med antibiotika, ciprofloxacin - tablett 500 mg, 1 x 2 i 3 dagar. Vid kinolonresistens ges azitromycin - tablett 500mg, 1 x 1 i 3 dagar.
 • Tarmprotozoer behöver sällan antibiotikabehandlas.
 • Giardia lamblia bör behandlas med tinidazol – tablett 2g, 1 x 1 som engångsdos, alternativt metronidazol  – tablett 400mg, 1 x 3 i 6 dagar.
 • Entamöba histolytica bör handläggas i samråd med specialiserad vård eftersom licensläkemedel krävs.
 • Cryptosporidium behandlas inte med antibiotika. Samråd med specialiserad vård vid långdragna besvär hos immunsupprimerad patient.
 • Uttalad dehydrering
 • Allmänpåverkan
 • Påvisad Entamöba histolytica

Att tänka på vid sjukskrivning:

En person med tarminfektion ska inte gå tillbaka i arbete förrän stabilt symtomfri. En person med riskyrke kan bli aktuell för avstängning eller omplacering enligt smittskyddslagen.

Salmonellos och andra bakteriella tarminfektioner, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

 • Intorkning
 • Elektrolytrubbning
 • Blödning
 • Tarmperforation
 • Reaktiv artrit efter främst bakteriella enteriter
 • Hemolytiskt- uremisk syndrom (HUS). Sällsynt komplikation till EHEC som ger njursvikt, trombocytopeni och hemolytisk anemi.

De flesta tarminfektioner är självläkande inom 7-14 dagar och ingen uppföljning är nödvändig.

För salmonella, shigella och EHEC krävs en negativ kontrollodling för friskförklaring av personer med riskyrke, i enlighet med smittskyddslagen.

Magsjuka – diarré och kräkningar, 1177 Vårdguiden

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation om gastroenterit, Region Skåne

Publicerat: 2020-10-20
Giltigt till: 2023-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne