Covid-19

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

U07.1 Covid-19, virus identifierat
U07.2 Covid-19, virus ej identifiera
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (tilläggsdiagnos till symtom)
U11.9 Kontakt för vaccination mot Covid-19
U12.9 Vaccin mot Covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

Definition

Pågående infektion med covid-19

En pågående covid-19-infektion läker oftast inom några dagar eller veckor.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Postcovid är ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion hos patienter med kvarvarande symtom efter infektionen, eller nytillkomna symtom till följd av infektionen.

För de flesta patienter avtar symtomen gradvis men långvariga och ibland allvarliga symtom förekommer hos vissa patienter. Utifrån sjukdomsförloppet kan patienterna delas in i två grupper:

 • de som haft en lindrig infektion och inte behövt sjukhusvård
 • de som haft en svår infektion och fått sjukhusvård, särskilt för andningssvårigheter.

Postcovid efter sjukhusvård skiljer sig från postintensivvårdssyndrom där symtomen uppkommit efter avancerad vård.

Riskfaktorer

Riskgrupper för särskilt allvarligt sjukdomsförlopp

Socialstyrelsen har i uppdrag att regelbundet uppdatera information om identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Information till patienter finns även på Folkhälsomyndigheten.

Symtom

Symtom och inkubationstid enligt Folkhälsomyndigheten är:

Anamnes

Ta anamnes och beakta om patienten tillhör en riskgrupp. Som stöd i samtalet kan följande användas:

Status

 • Allmäntillstånd – feber, allmänpåverkan
 • Hjärta – frekvens
 • Lungor – biljud, frekvens, syresaturation vid behov
 • Blodtryck
 • Övrigt status vid behov

Handläggning vid utredning

Bedöm patientens allmäntillstånd och eventuellt behov av specialiserad vård. För handläggning vid misstänkt covid-19, följ Region Skånes rutiner.

Handläggning vid behandling

Patienten bör få information om sjukdomen, smittsamhet och allmänna råd. Smittskyddsanmälan och smittspårning förs enligt gällande rutiner.

Luktträning

Luktträning kan ha effekt och bör helst påbörjas tidigt, då förmågan till återhämtning ofta är bäst de första månaderna.

Handläggning av patient i hemsjukvård eller kommunal boendeform

Följande beslutstöd gäller för patienter som vårdas i hemsjukvård och kommunala boendeformer och är en anpassning av Region Skånes aktuella vårdriktlinjer för slutenvården.

Följande stöd kan användas vid samtal om förhandsbeslut för patient på särskilt boende eller i kommunal hälso- och sjukvård.

Handläggning vid graviditet

Förebyggande behandling

Vaccination

Vaccination vid covid-19 kan ges vid behandling med trombocythämmare eller antikoagulantia. Tänk på att komprimera minst 5 minuter över insticksstället. 

För personer med känd allergi som ska vaccineras finns särskild riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA. Person som tillhör grupp C bör remitteras till specialiserad vård, enligt Remissrutiner.

Läkemedelsbehandling

Trombosprofylax

Patienter som vårdas utanför sjukhus och polikliniska patienter kan efter individuell bedömning vara aktuella för profylaktisk behandling med lågmolekylärt heparin eller NOAK.

Remiss för vaccination vid allergi grupp C

 • Skånes universitetssjukvård – Vaccinationsenheten, Lund

Remissinnehåll

 • Symtom på svår allergisk reaktion eller anafylaxi som föranleder remissen
 • Vårdnivå (akutmottagning, intensivvård) för behandling av reaktionen
 • Namn på vaccin eller läkemedel som orsakat reaktionen
 • Vilken vaccinationsfas patienten tillhör

Remiss vid misstänkt postcovid

 • Skånes sjukhus nordost – VO Rehabilitering, Hässleholms sjukhus
 • Skånes sjukhus nordväst – Specialiserad dagrehabilitering, Ängelholms sjukhus
 • Skånes universitetssjukvård – Postcovid-mottagning, Infektionsmottagning SUS

Remissinnehåll

 • Symtom, anamnes och status
 • Resultat på rekommenderad utredning

Information från Försäkringskassan gällande exempelvis läkarintyg, smittbärarpenning och tillfällig ersättning till riskgrupper finns här:

Försäkringskassan – Coronaviruset, för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Covid-19-associerad hyperinflammation hos barn

Barn kan i sällsynta fall utveckla svåra inflammatoriska tillstånd i efterförloppet till en infektion, så även efter covid-19. Många barn som insjuknat i MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) har varit negativa i PCR, men uppvisat IgG antikroppar mot SARS-CoV 2.

Symtom och fynd vid MIS-C

 • Utslag eller bilateral icke-purulent konjunktivit eller mukokutan inflammation (mun, händer, fötter)
 • Hypotension eller chock
 • Tecken på myokardpåverkan, perikardit, klaff- eller koronarkärlspåverkan
 • Koagulationspåverkan
 • Akuta gastrointestinala problem (diarré, kräkningar, buksmärta)

Svenska barnreumatologer har utifrån WHO’s formulering tagit fram ett förslag på en definition av MIS-C. Förslaget kräver att patienten är 0–19 år och att samtliga kriterier uppfylls:

 • feber ≥ 3 dagar
 • minst 2 av 5 symtom eller fynd vid MIS-C
 • förhöjda inflammationsprover, såsom CRP, SR
 • ingen annan mikrobiell orsak till inflammationen
 • genomgången COVID-19 (positiv PCR eller serologi), eller klinisk misstanke om COVID-19.

Riktlinjer för tidig upptäckt, utredning och omhändertagande av barn med hyperinflammation associerad till COVID-19 (pdf)

Uppföljning efter sjukhusvård

De sjukhusvårdade covid-19 patienter som varit svårast sjuka eller av annan anledning haft ett komplicerat förlopp följs upp inom specialiserad vård. Patienter i särskilt boende eller med omfattande kommunala insatser bör följas av läkare från vårdcentralen.

Övriga sjukhusvårdade patienter kräver i normalfallet ingen planerad uppföljning. I samband med utskrivning ansvarar specialiserad vård för att:

1. Ombesörja initial sjukskrivning och ge patienten skriftlig information om:

 • smittsamhet och när patienten anses vara smittfriförklarad (patientinformation från Smittskydd)
 • planerad behandlingstid för trombosprofylax
 • att vid behov av uppföljning kontakta vårdcentralen via telefon eller Mina vårdkontakter.

2. Skicka epikris till vårdcentralen med information om vårdtillfället.

Vissa enskilda fall kan behöva uppföljning via primärvården. I dessa fall skickar specialiserad vård en remiss med relevant information om vad som ska följas upp.

Uppföljning vid misstänkt postcovid

Enligt SBU är de vanligaste symtomen som rapporteras:

 • andfåddhet, hosta
 • trötthet, fatigue
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • muskel- och ledvärk, bröstsmärta
 • försämrad psykisk hälsa.

Vid kvarstående symtom rekommenderas en klinisk bedömning, värdering av eventuell annan orsak samt utredning utifrån individens behov.

Anamnes

 • Covid-19 – tidpunkt, förlopp, eventuell sjukhusvård samt diagnos via PCR eller antikroppar
 • Nuvarande symtom – duration och förlopp
 • Andra sjukdomar och aktuella läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta och blodtryck
 • Lungor
 • Psykstatus och övrig undersökning utifrån behov

Utredning

 • Lungröntgen
 • Spirometri
 • EKG
 • 6-minuters gångtest – via fysioterapeut (i vissa fall sit-to-stand)
 • MoCA (Montreal Cognitive Assessment) – avseende kognitiv funktion (i vissa fall MMSE-SR)
 • Laboratorieprover – Hb, leukocyter, SR, CRP, Na, K, kreatinin (eGFR), TSH

Vid kvarstående misstanke om postovid kan patienten remitteras till specialiserad vård. Inför remiss bör ovanstående utredning vara gjord. Inom specialiserad vård görs en bedömning och därefter beslutas om patienten fortsatt bör handläggas i primärvård, bedömas på specialistmottagning eller tas upp i multidisciplinär konferens.

Rehabilitering efter covid-19

Publicerat: 2020-04-03
Giltigt till: 2023-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.