Bältros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling i de flesta fall
 • Komplicerad bältros

Ungefär 20 % av befolkningen drabbas någon gång av bältros. Sjukdomen och dess komplikationer är vanligare hos äldre och hos personer med nedsatt immunsvar. Enstaka personer får bältros upprepade gånger under livet. 10-20 procent av alla med bältros drabbas av postherpetisk neuralgi.

Bältros orsakas av varicella-zostervirus. Viruset finns vilande kvar i kroppens sensoriska nervceller efter genomgången vattkoppsinfektion. Bältros uppkommer när viruset reaktiveras.  

Bältros kan uppkomma när som helst i livet. Ofta finns det ingen tydlig utlösande faktor. Reaktiveringen uppkommer genom att immuniteten mot viruset sjunker med åldern.

Bältros är inte luftburet, men kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna.

En person med bältros smittar endast personer som inte haft vattkoppor. Dessa personer insjuknar då i vattkoppor och inte i bältros.

Ålder och immunsuppression är riskfaktorer för bältros och dess komplikationer.

 • Vätskefyllda blåsor på rodnad bas som bildar ett typiskt bälte på ena sidan av kroppen, ofta bålen.
 • Smärtdebut (obehag, värk, stickningar) någon till några dagar innan blåsorna blir synliga.
 • Ibland feber innan debut av blåsor.
 • Det kan ta flera veckor från symtomdebut tills huden läkt.

Bältros anses komplicerad vid något av följande:

 • allmänpåverkan
 • akut svår smärta
 • generaliserad bältros (spridda blåsor utanför primärt drabbat hudområde)
 • CNS-engagemang (myelit, radikulit, meningit, encefalit, cerebellit)
 • bältros hos immunosupprimerade patienter
 • kranialnervspåverkan.

Exempel på kranialnervspåverkan är:

 • Zoster oftalmicus: utslag i pannan, övre delen av kinden eller på nästippen ger en ökad risk för ögonengagemang.
 • Zoster oticus (Ramsay Hunt syndrome): blåsor på ytteröra, i hörselgången eller i gommen och akut perifer facialispares, ibland hörselnedsättning och yrsel.

CNS-engagemang och kranialnervspåverkan kan förekomma utan tydlig blåsbildning.

 • Klinisk bild räcker oftast för diagnos.
 • Återkommande bältros eller spridd bältros kan bero på immunbrist och bör utredas. Tänk på HIV.

Lokaliserad herpes zoster under graviditet eller vid partus innebär vanligtvis ingen risk för att foster eller barn ska infekteras.

I oklara fall kan blåsbottenskrap för att påvisa varicella-zostervirus vara aktuellt att ta.

 • De flesta patienter med bältros sköts inom primärvården.
 • Komplicerad bältros bör handläggas i samråd med specialiserad vård.

Det finns ett godkänt vaccin, Zostavax, som i studier på personer mellan 60 och 80 års ålder visats ge ett visst skydd mot bältros (40-65%) och postherpetisk neuralgi (65%). Vaccinet ingår inte i högkostnadsskyddet utan måste bekostas av patienten.

Vaccineffekten avtar några år efter vaccination och långtidseffekten av vaccinet är ännu osäker.

Zostavax kan övervägas efter en individuell bedömning och utifrån Socialstyrelsens vägledning till individer mellan 60 och 80 års ålder vid avsaknad av kontraindikationer.

Observera att Zostavax är ett levande vaccin och är därför kontraindicerat vid kraftigt immunsuppression, aktiv obehandlad tuberkulos och graviditet. Graviditet skall undvikas minst 1 månad efter vaccination.

Antiviral behandling minskar den akuta smärtan och förkortar tiden till utläkning. Det kan också ge ett visst skydd mot utveckling av postherpetisk neuralgi.

Personer >50 år bör få antiviral behandling snarast möjligt och senast inom 72 timmar från debuten av hudutslag.

Behandla med antiviralt läkemedel enligt regional rutin.

 • Dosering vid behandling av vuxna – T Valaciklovir 1 g x 3 i 7 dagar
 • Nedsatt njurfunktion – kontakta infektionsläkare för råd om dossänkning (GFR < 50 ml/L)

Personer <50 år behöver sällan antiviral behandling eftersom kvarstående postherpetisk neuralgi är sällsynt och sjukdomsförloppet förkortas endast obetydligt.

Smärtlindring vid okomplicerad bältros:

 • Ge i första hand paracetamol.
 • Vid postherpetisk neuralgi finns ofta behov av annan smärtlindring, som vid långvarig neuropatisk smärta.

Komplicerad bältros bör alltid behandlas, oavsett patientens ålder eller duration över 72 timmar.

Zoster oftalmicus bör handläggas i samråd med ögonläkare, se rekommendation.

 • Zoster oftalmicus – se den rekommendationen
 • Zoster oticus – akutremiss till ÖNH 
 • Övrig komplicerad bältros – akutremiss till infektionsklinik

Herpesinfektioner, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

 • Sekundära hudinfektioner med stafylokocker eller streptokocker
 • Postherpetisk neuralgi, det vill säga kvarstående neuralgisk smärta mer än 90 dagar

 

Bältros, 1177 Vårdguiden

Vaccination mot bältros - vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal, Socialstyrelsen (pdf) (pdf)

Behandlingsrekommendationer för herpes zoster, Referensgruppen för antiviral terapi

Publicerat: 2019-12-04
Giltigt till: 2022-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne