Mycoplasma genitalium

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning, utredning och behandling
 • Behandlingssvikt, antibiotikaresistens eller tecken på uppåtstigande infektion
 • Mycoplasma genitalium uppskattas vara ungefär lika vanlig som klamydia i Sverige men säkra siffror saknas.
 • Antibiotikaresistens är vanligt och ökande.

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförbar infektionssjukdom. Inkubationstiden är 10-14 dagar.

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt, särskilt klamydia.

 • Majoriteten av patienterna är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Flytning – tjock eller genomskinlig från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt, kan förekomma även hos spädbarn efter vaginal förlossning
 • Kvinna – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta
 • Man – svullnad och värk i testikel, epidymidis eller prostata
 • Ledinflammation kan förekomma

Ta prov på Mycoplasma genitalium vid:

 • symtom på uretrit eller cervicit med negativt prov på klamydia och gonorré
 • kvarstående symtom trots behandling mot konstaterad klamydia eller gonorré
 • konstaterad infektion hos aktuell partner.

Vid andra symtom och negativt klamydiatest rekommenderas provtagning i samråd med specialiserad vård.

Positivt provsvar bör föranleda bestämning av antibiotikaresistens.

Provta för PCR från misstänkt lokal utifrån sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, cervix, rektum eller konjunktiva.

Diagnostisering av mycoplasma genitalium inklusive resistensbedömning sker med hjälp av PCR då bakterien är svårodlad.

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Ospecifik uretrit eller cervicit
 • Akut cystit
 • Bakteriell vaginos
 • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika, om möjligt.
 • Informera patienten att använda barriärskydd vid oral-, vaginal- och analsex från påbörjad behandling till besvärsfrihet, minst 10 dagar.
 • Rådgör med specialiserad vård om patienten har fortsatta besvär trots behandling.
 • Erbjud aktuell partner provtagning.
 • M. genitalium omfattas inte av smittskyddslagen.
 • Vid makrolidkänslighet – ge tablett azitromycin 500 mg x 1 dag 1, sedan 250 mg x 1 dag 2-5.
 • Vid makrolidresistens – kontakta specialiserad vård eller ge tablett moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin:

 • behandlar en samtidig klamydiainfektion
 • kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarrytmier och bör användas med försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QTc.
 • Behandlingssvikt eller antibiotikaresistens
 • Tecken på uppåtstigande infektion – endometrit, salpingit, epididymit

Kunskapen om komplikationer är otillräcklig. Uppåtstigande infektion såsom salpingit och epididymit, med risk för nedsatt fertilitet och extrauterin graviditet finns beskrivet.

Kontrollprov rekommenderas 4 veckor efter påbörjad behandling om patienten har kvarstående besvär eller vid påvisad makrolidresistens.

Mykoplasma i underlivet, 1177 Vårdguiden

Mykoplasma, UMO

Mycoplasma genitalium, Folkhälsomyndigheten

Antibiotika vid sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2020-11-04
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne