Klamydia och gonorré

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (A56-P Klamydiainfektion, A54- Gonokockinfektion).

Primärvård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker primärvård 

Specialiserad vård

 • Bedömning och provtagning hos patient som söker specialistmottagning
 • Patient med bekräftad gonorré 

Klamydia och gonorré orsakas av bakterier och kan obehandlade leda till sterilitet (främst hos kvinnor). Klamydia är en vanlig könssjukdom i Sverige, gonorré är mindre vanligt men har ökat kraftigt de senaste åren.

Symtom

 • Symtomfrihet – vanligt
 • Sveda – vid miktion
 • Flytning – från vagina, urinrör på penis, ibland ändtarm
 • Blödning – vid samlag, mellanblödning
 • Smärta – i nedre delen av buken, ibland i pungen
 • Klamydia – symtomdebut vanligen efter 1-3 veckor
 • Gonorré – ger sällan symtom vid smitta i svalg eller ändtarm. Kan ge variga flytningar från urinröret, feber och ledvärk

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Sexualanamnes

Status

 • Vid behov utifrån symtom och anamnes

Handläggning vid utredning

 • Hos ung man med symtom – tänk sexuellt överförbar sjukdom, urinvägsinfektion är mycket ovanligt.
 • Vid symtom – ta prov direkt.
 • Vid misstänkt smitta utan symtom – ta prov tidigast 1 vecka efter misstänkt smittotillfälle.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.

Vid spiralinsättning, rekommenderas provtagning, om det inte är taget nyligen.

Laboratorieprover

 • Provtagning – klamydiaprov inkluderar alltid gonorréanalys
 • Kostnad – Smittskydd bekostar alla klamydia/gonorré-analyser, patienten betalar ingen avgift
 • Provsvar – läkare på enhet där provet tas är ansvarig för provsvar
 • Telefonnummer – be patienten om lämpligt nummer för att kunna meddela svar

Provtagning på vårdcentral

 • Vagina – patienten lämnar självtaget vaginalprov
 • Penis – förstaportionsurin (bör inte ha kissat närmsta timmen innan)
 • Svalg/rektum – om sexualanamnes ger anledning eller hos män som har sex med män, tas prov från tonsiller och bakre svalgvägg och/eller 1-2 cm in i rektum

Provtagning via hemtest

Patienter som påvisat klamydia via hemtest genom 1177.se eller nättest som analyseras av Dynamic code kan kontakta exempelvis vårdcentral för fortsatt hjälp (ytterligare provtagning behövs inte).

Om patienten gjort annat klamydiatest via nät eller apotek, och själv läst av resultatet, ska nytt prov tas via vårdcentralen för att bekräfta/avfärda diagnosen.

Handläggning vid behandling

 • Informera patienten om påvisad sjukdom och att smittsamhet föreligger även vid symtomfrihet.
 • Ge förhållningsregler.
 • Vid klamydia, ge behandling och informera om att den är kostnadsfri.
 • Vid gonorré, kontakta STI-mottagning.
 • Gör smittskyddsanmälan via SmiNet.se.
 • Påbörja kontaktspårning eller remittera för detta och informera patienten om var detta ska ske, även efter provtagning via hemtest.

Förebyggande åtgärder

För att skydda sig mot smitta bör kondom, femidom eller slicklapp (tunn gummiduk som läggs över vaginal-/ändtarmsöppning) användas.

Förhållningsregler

Informera patienten muntligt och skriftligt (patientinformation) enligt smittskyddslagen, att:

 • patienten har skyldighet att informera sexpartner om sin infektion så länge smitta kvarstår
 • patienten har skyldighet att inte utsätta sexpartner för smitta och bör därför undvika samlag/annan intim kontakt (eller använda kondom/femidom under hela samlaget/intima kontakten) tills infektionen är botad
 • vid klamydia gäller förhållningsreglerna tills hela behandlingen är avslutad
 • vid gonorré gäller förhållningsreglerna tills svar föreligger på det kontrollprov som tas två veckor efter avslutad behandling.

Behandling vid klamydia

 • Ge T Doxyferm 100 mg, 2x1 första dagen, därefter 1x1 i 8 dagar.
 • Märk receptet kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.
 • Kontrolltest efter behandling behöver och ska normalt inte tas, utom vid graviditet eller dålig följsamhet till behandling. Kontrollprov tas i så fall tidigast 4 veckor efter avslutad behandling.

Behandling vid gonorré

Ta telefonkontakt med STI-mottagning för snabbt omhändertagande för odlingsprov, behandling och smittspårning.

Kontaktspårning

Ska göras 12 månader bakåt i tiden eller till senaste negativa klamydiaprov, och utföras av person med kompetens för detta (remittera vid behov). Informera patienten om att sekretess gäller.

Remissindikation

 • Vid gonorré – remiss till STI-mottagning (vilket framgår av provsvaret från Labmedicin Skåne)
 • Vid klamydia – remiss för kontakt- och smittspårning till STI-mottagning, barnmorske- eller ungdomsmottagning (<23 år) vid behov

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten
 • Datum för provtagning och för då patienten meddelats resultatet
 • Insatt behandling och om smittskyddsanmälan är utförd
 • Att kontaktspårning önskas 

Publicerat: 2019-10-08
Giltigt till: 2022-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter