HIV

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (B24-P Humant Immunbristvirus-infektion, AIDS).

Primärvård

 • Bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Ingår i screening av gravida inom mödrahälsovården

Infektionsmottagning

 • Uppföljning, smittspårning och behandling

Smittvägar

 • Humant immunbristvirus (HIV) smittar inte vid vardagliga sociala kontakter som kramar, kyssar, dela bestick eller dricka ur samma glas, ej heller via tårar eller saliv
 • Sexuell kontakt – Via sperma, slidsekret
 • Överföring av blod – Som delad spruta vid intravenöst missbruk, blodtransfusion, blodkontakt mot öppet sår/slemhinna
 • Mor-barn – Graviditet, förlossning eller amning (via bröstmjölk)

Symtom vid primär HIV-infektion

 • Symtomdebut – 2−3 veckor efter smittotillfälle, runt hälften får symtom
 • Feber, halsont, hudutslag (oftast småprickigt/-fläckigt)
 • Duration – Från 1−2 dagar till 2 veckor
 • Hög smittsamhet under primärinfektionen

Symtom efter primär HIV-infektion

 • Efter den primära fasen är patienten oftast symtomfri under flera år
 • Ibland förekommer ospecifik trötthet

Symtom efter flera år

 • När immunförsvar försämras uppträder olika symtom
 • Exempelvis trötthet, viktnedgång, opportunistiska infektioner eller maligniteter

HIV bör övervägas

 • Vid svår/generaliserad herpes zoster hos unga < 50 år
 • Vid candida i mun och matstrupe
 • Vid dubbelsidig lunginflammation, pneumocystis jirovecii carinii pneumoni (PCP)
 • Vid aktiv tuberkulosVid malignt lymfom, oklar pancytopeni
 • Vid oklara koliter
 • Vid syfilis eller recidiverande gonorré/klamydia (indikerar riskbeteende)
 • Vid trötthet och viktnedgång, oklar sjukdomsbild utan påvisbar bakomliggande orsak

Laboratorieprover

 • HIV-screening – Testet mäter antikroppar mot HIV-1 och HIV-2 samt antigen
 • Positivt 6 veckor efter smittotillfälle, hos 50 % redan efter 2 veckor
 • Provet är gratis för patienten, planera för hur provsvar ska ges
 • Negativt svar – Ta ett nytt prov 6 veckor efter smittotillfälle

Positivt HIV-prov

 • Information – Ska ges vid ett personligt möte med patienten
 • Smittskyddsanmälan – Via SmiNet
 • Akut kontakt med infektionsklinik för fortsatt handläggning

Differentialdiagnoser

 • Vid primär HIV-infektion – Mononukleos, faryngotonsillit, syfilis

Prevention

 • Kondom vid oral-, vaginal- och analsex under hela samlaget

Indikation för Postexpositionsprofylax (PEP)

 • PEP-behandling bör ges inom 36 timmar efter tillbudet (via infektionsklinik, akut telefonkontakt)
 • Vid olyckor i sjukvården (stickskador/liknande vid provtagning på hiv-positiv patient)
 • Till HIV-negativ partner till patient med en icke välbehandlad HIV, vid sex utan kondom/där kondom gått sönder
 • PEP-behandling rekommenderas inte vid välbehandlad HIV (virusnivåer stabilt < 20 kopior/ml)

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation om HIV, Region Skåne

Publicerat: 2017-12-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter