Herpes simplex

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (B009P Herpes simplexinfektion, B002 Herpesstomatit, A60- Genital herpes).

Primärvård

 • Initial diagnostik, behandling och information till patient
 • Vid genital herpes under graviditet, hänvisa till mödrahälsovård

Hud- och venerologmottagning

 • Oklara/mycket svåra fall eller vid täta recidiv

Allmänt

 • Herpes simplex typ 1 (HSV-1) och typ 2 (HSV-2) är recidiverande virusinfektioner
 • Virus kan spridas via sönderkliade blåsor till andra ställen på kroppen eller andra personer
 • Inkubationstid – Vanligen mellan 2-21 dagar
 • Primär herpetisk gingivostomatit – Orsakas oftast av HSV-1 hos barn, av HSV-2 hos vuxna
 • Orolabial herpes – Främst HSV-1, 90 % av alla vuxna är bärare, 25 % får recidiverande läppherpes
 • Genital herpes – Främst HSV-2 (var femte vuxen är bärare) även HSV-1, mycket vanlig könssjukdom som smittar via kyssar, oral-, vaginal- och analsex (asymtomatisk bärare kan smitta)

Svåra herpesinfektioner

 • Vid immunsuppression/hiv-infektion kan HSV ge svåra allmänsymtom, encefalit/meningit eller neuralgier

Symtom vid primär herpesinfektion

 • Ofta lindriga eller asymtomatiska
 • Akut gingivostomatit – Ses främst hos barn, ger rodnad, svullnad, ömhet, feber, ömmande lymfkörtlar, sväljningssvårigheter och blåsor som blir småsår/krustor i mun och på läppar
 • Genital herpes – Feber, smärta, miktionsbesvär, ömmande lymfkörtlar och rodnad med vätskefyllda blåsor som blir små sår (såren kan kvarstå flera veckor utan behandling), främst genitalt men ibland i uretra/på cervix

Symtom vid recidiv

 • Lindriga besvär – Vanligast, sällan allmänsymtom, läker inom 7–10 dagar
 • Prodromalsymtom – Klåda, sveda, stickningar, smärta innan blåsorna kommer
 • Blåsor – Grupperade på rodnad botten, ses på hud/slemhinna inom ett mindre område
 • Lokalisationer – Mun, vagina, penis, eller ändtarm, ibland inne i vagina/analkanal (kan yttra sig som en smärtsam fissur)
 • Herpetisk stomatit – Recidiv i mun, ofta smärtsamma med små, svårupptäckta millimeterstora blåsor i gom och tandkött
 • Encefalit – I ovanliga fall

Status

 • Vid blåsor på näsa – Undersök ögon för eventuell herpeskeratit (ofta specialistfall)
 • Vid behov – Gynekologisk undersökning, proktoskopi

Undersökning

 • Diagnosen är i första hand klinisk utifrån symtom, anamnes och status
 • Misstänkt primär herpesinfektion eller icke-diagnosticerad recidiverande genital herpes ska styrkas med DNA-test inför behandling

Laboratorieprover

 • Herpes DNA-test – Prov från blåsbotten
 • Herpes serologi – Endast i undantagsfall för att påvisa bärarskap (exempelvis gravid kvinna utan känd HSV-2 infektion, där mannen fått symtom)

Differentialdiagnoser

 • Impetigo
 • Herpes zoster
 • Aftös stomatit – Lesioner främst kindernas insida, tunga
 • Blåsdermatos (som pemfigus)
 • Vesikulärt eksem
 • Candidos
 • Syfilis, lymfogranuloma venereum (LGV)
 • Mb Bechet – Vaskulit med recidiverande sår i mun och genitalt

Allmänt

 • Vid symtom – Kondom vid oral-, vaginal- och analsex under hela samlaget reducerar (tar inte bort) smittrisken
 • Behandling – Behövs i vissa fall och ska då insättas tidigt, helst under prodromalstadietIngen smittspårning behövs

Behandling vid orolabial herpes

 • Behandling behövs sällan
 • Primärinfektion barn – Analgetika och vätska, vid svåra smärtor/nutritionssvårigheter kan sjukhusvård behövas
 • Primärinfektion vuxna – Tidig peroral antiviral behandling (inom 48 timmar)
 • Enstaka recidiv – Analgetika vid behov, i svåra fall tidig peroral antiviral behandling
 • Svåra täta recidiv/immunsupprimerad patient – Överväg tidig peroral antiviral behandling
 • Läkemedel – valaciklovir 500 mg x 2 i 5 dagar (10 dagar vid primärinfektion)

Behandling vid genital herpes

 • Analgetika – Vid behov peroralt eller lokalt (som xylocain)
 • Lindrig genital herpes – Sällan behov av antiviral behandling
 • Svår primär/recidiverande genital herpes – Tidig (inom 48 timmar) peroral antiviral behandling
 • Svår genital herpes med täta recidiv – Förse patienten med extra recept, överväg profylax med Valaciklovir 500 mg x 1 i 6 månader vid >5-6 recidiv/år
 • Läkemedel – valaciklovir 500 mg x 2 i 5 dagar (10 dagar vid primärinfektion)

Publicerat: 2017-12-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter