Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Arytmi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

ICD-10-SE

I44.3 Ospecificerat AB-block
I47.1 Paroxysmal supraventrikulär takykardi
I48.9 Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat
I49.1 Supraventrikulära extraslag (SVES)
I49.3 Ventrikulära extraslag (VES)
I49.9 Hjärtarytmier, ospecificerad

Primärvård

 • Utredning och behandling i okomplicerade fall

Akutmottagning

 • Akut bedömning av hemodynamiskt påverkade patienter 

Kardiologmottagning

 • Hjälp med diagnostik, utredning och behandling av patienter med komplicerade hjärtarytmier 

Epidemiologi

Hjärtarytmier är relativt vanligt förekommande.

Etiologi

Arytmier kan ha flera olika orsaker. Vid en takyarytmi är hjärtfrekvensen ≥ 100 slag/minut och vid en bradyarytmi) är den < 50 slag/minut.

Takyarytmier

 • Förmaksflimmer och förmaksfladder
 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT): AV-nodal reentry takykardi (AVNRT), Wolff-Parkinson-White syndrom (WPW-syndrom), Atrioventrikulär reentrytakykardi (AVRT)
 • Sinustakykardi
 • Ektopisk förmakstakykardi
 • Nodal takykardi
 • Ventrikelflimmer och ventrikelfladder

Den vanligaste orsaken vid takykardi är en rundgång av elektriska impulser, reentry. Ett exempel på det är förmaksfladder. En mindre vanlig orsak är ökad spontan urladdning (automaticitet) från ett avgränsat område. Exempel är vissa kammar- och förmakstakykardier.

Bradyarytmier

 • Sjuk sinusknuta (SSS)
 • Atrioventrikulära blockeringar: AV block I, AV block II (Mobitz I, Mobitz II), AV block III

Bradyarytmi kan bero på minskad spontan urladdning eller blockerad impulsledning från sinusknutan. Andra orsaker kan vara olika grad blockering i AV-noden/His bunt eller kamrarnas skänklar.

Andra rytmrubbningar

 • Extrasystolier – Supraventrikulära (SVES), Ventrikulära (VES)
 • Syndrom som kan ge allvarliga arytmier – långt QT-syndrom, Brugada

Symtom

 • Plötslig yrsel
 • Dyspné eller plötsligt försämrad kondition
 • Onormal trötthet
 • Plötsligt försämrad kondition
 • Svimning eller cerebral dysfunktion
 • Palpitationer

Anamnes

 • Bröstsmärta eller tidigare hjärtsjukdom
 • Hereditet – plötslig hjärtdöd hos unga i släkten
 • Symtom – korrelerat till ansträngning eller annat
 • Start och slut av arytmiepisod – krystning kan ibland avbryta arytmin, PSVT har alltid abrupt start och slut
 • Frekvens och duration av arytmiepisoder
 • Hjärtrytm – regelbunden eller oregelbunden, brady- eller takyarytmi

Status

 • Allmäntillstånd – inkompensationstecken
 • Hjärta – frekvens, regelbunden/oregelbunden rytm, blåsljud
 • Lungor – rassel, andningsfrekvens
 • Saturation
 • Blodtryck
 • 12-avlednings-EKG – frekvens, QRS-bredd (smal < 0,12 sekunder, bred ≥ 0,12 sekunder), PQ-tid, QT-tid, deltavåg, tecken på bakomliggande hjärtsjukdom

Handläggning vid utredning

 • Bandspelar-EKG – 24-timmar, ska göras vid normalt vilo-EKG.
 • Symtomrelaterad EKG-registrering – (Event-recorder) bör övervägas vid sporadiska arytmier. Patienten lånar en liten EKG-enhet under några veckor. Vid symtom sparas EKG den föregående minuten och skickas per telefon till laboratoriet.
 • Bandspelar-EKG – 7 dygn, alternativ till eventrecording.
 • ICM – (Implantable Cardiac Monitor, Reveal), implantation av en pacemakerliknande dosa som kan registrera arytmier i upp till 3 år, kan övervägas vid allvarliga symtom med långa intervall.
 • Tum-EKG – kan vara ett alternativ när utredning ovan inte gett diagnos.

Laboratorieprover

 • Hb, kreatinin, kalium, glukos, TSH
 • Överväg ytterligare prover utifrån anamnes, riskfaktorer och statusfynd

Hjärtutredning

Vid riklig förekomst av VES (> 2 % på bandspelar-EKG) bör hjärtsjukdom uteslutas med arbets-EKG och ekokardiografi.

Orsaker och differentialdiagnoser

 • Hjärtsjukdomar – akut myokardischemi, hjärtsvikt, klaffsjukdom, kardiomyopati
 • TIA/stroke
 • Anafylaktisk reaktion
 • Sepsis
 • Anemi, njursjukdom, hypovolemi
 • Endokrina orsaker – hyper-/hypotyreos, hypoglykemi vid diabetes, feokromocytom
 • Elektrolytrubbningar – hyperkalemi (kan ge breda QRS-komplex)
 • Pulmonell hypertension (cor pulmonale)
 • Panikångest
 • Yttre faktorer – läkemedel, alkohol, tobak, koffein, narkotika

Handläggning vid behandling

 • Ge råd om att minska stress, övervikt, alkohol, kaffe och tobak.
 • Ge råd om stimulering av vagusnerven vid symtom.
 • Utred misstänkt sömnapné.

Läkemedelsbehandling

 • Behandling beror på typ av arytmi.
 • SVES/VES – vid enbart SVES behövs sällan behandling, men vid uttalade besvär av SVES eller VES kan betablockad provas under en begränsad period och sedan utvärderas.
 • Förmaksflimmer – behandlas enligt gällande rekommendation.
 • Förmaksfladder – kan vara svårt att frekvensreglera farmakologiskt. Då kan elektiv elkonvertering övervägas vid symtom.
 • Allvarliga symtom, som frekventa svimningar
 • Hemodynamiskt påverkade patienter
 • Pågående ventrikulär takykardi eller paroxysmal supraventrikulär takykardi
 • AV-block II-III förenade med symtom

Remissindikation kardiologmottagning

 • PSVT med så täta och/eller besvärande attacker att ablationsbehandling kan bli aktuell
 • Misstanke om paroxysmal takykardi utan EKG-dokumentation, för utredning med Reveal-implantation eller non-invasiv elektrofysiologisk undersökning
 • Preexcitationssyndrom (deltavåg, kort PQ-tid, med/utan hjärtklappning)
 • Bradyarytmi där pacemaker kan behövas
 • Riklig förekomst av SVES/VES och symtom trots betablockad
 • Recidiverande förmaksfladder med symtom för elektiv elkonvertering eller ablation
 • Vid EKG tecken på allvarlig arytmisjukdom som långt QT-syndrom eller Brugada, särskilt vid förekomst av plötsliga dödsfall i den närmaste släkten.

Förmaksflimmer - AKO Skåne-riktlinje för primärvården, Region Skåne 

Publicerat: 2020-02-04
Giltigt till: 2023-02-28
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!