Självständighetsutveckling

Ökat aktivitetsutförande, delaktighet och autonomi i vardagslivet.

De arbetsterapeutiska insatserna har fokus på att öka förutsättningarna för barnet/ungdomen att vara delaktig i meningsfulla aktiviteter i vardagen och för att utvecklas mot ett autonomt vuxenliv som möjligt.

Utifrån resultatet av EBH-rapport Kognition vid ryggmärgsbråck – en kunskapsöversikt är det av största vikt att observera och bedöma barnets utförande av vardagsaktiviteter och analysera utförandet med hänsyn till kognitiva och framförallt exekutiva funktioners och processfärdigheters påverkan på utförandet.

Dessa funktioner och färdigheter förefaller kunna förutsäga vilken autonominivå och självständighet som barnet kan få i sitt dagliga liv.

För en framgångsrik inlärning av nya aktiviteter krävs förutom en motiverad mottagare, att aktiviteten bryts ner i sina delmoment. Utveckling av färdigheter i aktiviteter utvecklas genom att barnet/ungdomen deltar i aktiviteter med stöd av andra personer. Barnet/ungdomen tar efter hand ”över” fler och fler steg i utförandet.

Olika delmoment är ofta olika svåra och det är inte säkert att de lär sig stegen i den ordning de kommer i en aktivitetskedja, utan inlärningen kanske fungerar bättre om den sker efter delmomentens svårighetsgrad och/eller enligt barnets/ungdomens önskemål.

Det är viktigt att inlärningen sker i den reella aktivitetssituationen då barnet/ungdomen med ryggmärgsbråck måste förstå helheten och ofta kan ha svårt att generalisera kunskap från en situation till en annan.

Det är av stor betydelse att personer i barnets/ungdomens nätverk är delaktigt i utformandet av aktivitetskedjan och följer det överenskomna utförandesättet.

Alla bör göra lika för att stötta barnet/ungdomen i utvecklandet av automatiserade vardagsrutiner. Det är viktigt att förstå att det inte räcker att lära sig kunna något utan de behöver också stöd för lära sig att få det gjort.

Det vill säga att initiera och driva aktiviteten, hålla fokus och tempo och kunna avsluta densamma. Behovet av sådan stöttning och handledning kan för vissa personer behövas livet ut.

Läs mer:
Nationella riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och åldersrelaterat uppföljningsprogram (arbetsterapeuterna.se)

Nr 3/2003 Tid till eget ansvar? Tidsplanering i förskola/skola och dess inverkan på aktivitet och delaktighet för barn och ungdomar födda med ryggmärgsbråck (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter