Neurogen blåsa 0-5 år

Ren intermittent kateterisering (RIK) introduceras redan i nyföddhetsperioden medan barnet är kvar på neonatalavdelningen.

Vid cirka 1½ års ålder, eller då barnet börjar få bättre balans, skall Ren intermittent katetrisering (RIK) utföras med barnet i sittande ställning. 
Kateterisering som sker i sittande ställning minskar risken för residualurin och därmed minskad risk för urinvägsinfektioner.  

Sittandet ger ökad möjligheter till delaktighet i RIK-proceduren. En individuellt anpassad toalettstol skall provas ut.

Information och utlärning av RIK räknas som egenvård och det är föräldrarnas ansvar att lära ut detta till anhöriga, assistenter och förskolepersonal. Om föräldrarna önskar, eller fördjupad information behövs, ska habiliteringssköterskan bistå med detta.

Gällande grundregel för RIK är att ett fåtal personer utanför familjen kateteriserar barnet med tanke på infektionsrisken och barnets integritet. Den som utför kateteriseringen skall också ha möjlighet att bli säker i sitt handhavande kring RIK för att tömningarna skall bli så optimala som möjligt.

Förmågan att utföra RIK-proceduren påverkas av kognitiva och framförallt exekutiva färdigheter såsom att planera, komma igång och slutföra. Det är viktigt att starta tidigt för det behövs upprepad träning under längre tid.

Barn med ryggmärgsbråck lär sig oftast via ständig träning i vardagen, det vill säga att nöta in något och träna så att det sedan kan göras som en automatiserad handling.

RIK och skolstart

Information till rektor och berörda lärare vad RIK innebär skall göras i god tid före skolstart.

Enskild toalett behövs inte, men barnet kan behöva ett förvararingsskåp till katetrar och eventuellt inkontinensskydd. Med anledning av de kognitiva svårigheterna gällande minnesfunktioner och tidsuppfattning behövs en resurs i skolan, även om barnet klarar själva RIK-proceduren.
Ur medicinsk synpunkt är det livsviktigt att RIK sköts på ett riktigt sätt.

Anmälan till Mobila RIK-teamet görs av lokala habiliteringsteamet vid cirka 2 års ålder. Målet är att barnet skall kunna utföra själv-RIK före skolstart.
Självträningen börjar när barnet börjar visa intresse, till exempel riva upp kateterförpackningen.

Genom tidig delaktighet och där alla vuxna omkring barnet gör lika vid RIK, är det lättare för barnet att lära sig de olika momenten, vilket i sin tur bidrar till att skapa bättre självkänsla och självförtroende.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter