Socialt samspel

Barn med autism uppvisar avvikelser i den sociala utvecklingen. Socialt samspel utgör ett stort problemområde för barn och ungdomar med AST oberoende av begåvningsnivå. För barn och ungdomar med normal begåvning är det ofta den bristande sociala utvecklingen i 5-10-årsåldern som gör att en autismspektrum-problematik uppmärksammas.

Barnen och ungdomarna uppfattar naturligtvis sitt perspektiv som det korrekta. De upplever att vi, inte de är på fel spår. Vår utmaning är att förstå deras perspektiv, synpunkter, känslor och tankar och hjälpa dem förstå andras tankar, önskningar, intentioner och så vidare.

Barn och ungdomar med AST har behov av social träning då de ofta har brister i;

  • Att interagera och umgås med andra personer
  • Att kommunicera och konversera
  • Att förstå icke-verbala ledtrådar
  • Bristande förmåga att inta andras perspektiv
  • Att förstå egna och andras känslor och att tillsammans med andra hitta lösningar på problem
  • De har ofta få tillfällen att öva sina färdigheter och dålig självinsikt.

Valet av inlärningsstrategier av sociala färdigheter måste göras utifrån individuella skillnader och begåvningsnivå hos barnet/ungdomen. Man måste utgå ifrån hur barnet/ ungdomen fungerar och tänker och vad de får ut av att umgås med andra.

Många ungdomar önskar och har god nytta av individuella samtal där de kan få hjälp och stöd att uppmärksamma och förstå sin omgivning och sedan sin egen roll i relation till andra. Redan i 7-9 års ålder finns det ett flertal barn och unga med AST i behov av enskilda samtal då de har en förmåga att reflektera över sitt funktionshinder och dess konsekvenser.

Såväl i individuella samtal som i gruppsamtal kan barn/ungdomar få hjälp att förstå vardagliga sociala regler, det underförstådda i sociala situationer och förtydliga och förklara svårförståeliga situationer.

En mindre grupp av ungdomar har social fobi och för dem kan ibland medicinering och kognitiv beteendeterapi vara adekvata och viktiga delar av behandlingen. Diskussion och samarbete med BUP kan i dessa situationer vara viktigt.

Metoder

Kompisgrupp

Mindre grupp (3-5) barn med autism i skolåldern tränas under strukturerad vuxenledning social turtagning och spelregler för ömsesidig interaktion.

Individuellt samtal

Det finns ett flertal metoder utarbetade för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd av bland annat D Haracopos , Christina Lögdahl och Diana Lorenz.

Gruppsamtal 1

En modell utarbetad vid Sofieskolan i Köpenhamn av D Haracopos. Samtalet är strukturerat med förenklade/förtydligande samspelsregler indelat i 5 faser. Dagliga neutrala ämnen avhandlas så länge samtalsreglerna lärs in. Så småningom kan samtalen handla om problemlösning och ge insikt i varandras känslor, åsikter och motiv.

Gruppsamtal 2

Kontakt- social färdighetsträning i gruppför olika åldersgrupper, 7-12 år, 13-17 år.

Sociala berättelser/Seriesamtal

Metoder utarbetade av Carol Gray för att hjälpa föräldrar och
personal att förstå barnets perspektiv, och på samma gång ge barnet information om vad som händer i en specifik situation och varför det händer.

Att jobba med känslor

KAT-KIT – kognitiv affektiv träning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter