Perception

Perceptionsavvikelser finns hos barn och ungdomar med autism i varierande grad och kan beröra samtliga våra sinnen; syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Typer av perceptionsavvikelser

Några av de vanligaste förekommande perceptionsavvikelserna är följande (Bogdashina):

  • Hyper- och eller hyposensitivitet inom ett eller flera sinnen. Hypersensitivitet innebär en förhöjd känslighet medan hyposensitivitet syftar på en underkänslighet.
  • Fluktuerande sinnen innebär att hyper- och hyposensitivitet finns inom samma sinne, t ex hos ett barn som vid vissa tillfällen kan verka döv men vid andra reagerar med smärta på ljud som normalt sett inte orsakar obehag.
  • Fragmentarisk perception beror på svårigheterna att processa den stora mängd information som pga gestaltperception kräver uppmärksamhet. När personen inte förmår bryta ner informationen i meningsfulla enheter riktas uppmärksamheten mot en del i taget och skapar därmed fragmentariska intryck.
  • Förvridna sinnesintryck är när det gäller syn vanligast i form av annorlunda upplevelser av färg, form, storlek och rörelse, men förekommer även inom övriga sinnen.
  • Sensorisk agnosi innebär att förmågan att tillskriva mening till sinnesintrycken dvs tolka dem tillfälligt förloras. Upplevelsen beskrivs som tillfällig blindhet, dövhet etc.
  • Fördröjd perception innebär att hjärnan inte förmår processa sinnesintrycken i realtid och därmed fördröjs upplevelsen.

Bedömning

Det är viktigt att i samtal med föräldrarna fråga och inhämta kunskap om barnet/ungdomen har avvikande reaktioner på sensoriska stimuli. Förslag på bedömningsinstrument för att kartlägga perceptionsavvikelser finns under Bedömningsinstrument.

Åtgärder

Kunskap om förekommande perceptionsavvikelser ska finnas och åtgärder för att kompensera desamma ska erbjudas utifrån de specifika svårigheter individen har.

Det rekommenderas att man beaktar den annorlunda perceptionen i barnets vanliga miljö.

Det är vanligt att problemskapande beteenden beror på avvikande reaktioner på sensoriska stimuli.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter