Kommunikation

Alla barn och ungdomar med autism har kommunikativa svårigheter. De visar sig på olika sätt med spännvidd från att inte förstå meningen med kommunikation, till svårigheter att förstå kommunikation i ett socialt sammanhang.

Det är vanligt att barn/ungdomar trots normal begåvning och med ett välutvecklat talat språk ändå har stora pragmatiska och vissa semantiska svårigheter.

Det är viktigt att hitta ett lämpligt sätt att kommunicera med barnet och vara uppmärksam på såväl omgivningens kommunikation med barnet som barnets kommunikation med omgivningen. Många barn med autismspektrumtillstånd behöver alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Omgivningens kommunikation med barnet/ungdomen

Oavsett begåvningsnivå används visuella hjälpmedel på olika nivåer för att förtydliga och konkretisera information och kommunikation:

  • Naturliga signaler
  • Föremål
  • Bilder
  • Gester
  • Tecken
  • Skriven text/ord

Man kan visa vad som skall hända eller har hänt och förklara sociala regler och sammanhang genom t.ex:

  • Scheman
  • Ritade/skrivna arbetsbeskrivningar
  • Seriesamtal
  • Sociala berättelser

Barnets kommunikation med omgivningen

Oavsett begåvningsnivå och språklig förmåga ska man möjliggöra för barnet att kommunicera.

Olika former av alternativ eller kompletterande kommunikation (AKK) kan bli aktuella, man bör då tänka multimodalt.

Träning av språkliga och pragmatiska färdigheter, kan genomföras i naturligt samspel men också i en-till-en situationer och i medvetet skapade vardagliga situationer som befrämjar kommunikation.

T.ex. bör man använda visuella hjälpmedel för att tydliggöra och stärka olika delar i kommunikationen som turtagning, fråga-svar och berättande.
PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för att träna interaktion och som ofta är ett bra sätt att starta upp bildkommunikation.

Viktigt att tänka på när man kommunicerar med ett barn med autism

Responsiv kommunikationsstil.

Delad uppmärksamhet, att vi har samma fokus.
Delad förståelse, att förstå varandras kommunikativa avsikt.
Ömsesidighet, att lyssna, ge och ta.

Alternativa uttrycksformer, att det finns mycket mer än det talade ordet.
Konkret, inte abstrakt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter