Kognition/annorlunda tänkande

Begreppet kognitiv förmåga används oftast för att beskriva individens begåvning eller intelligens inom olika delområden mätt med sedvanliga begåvningstest. Kognitiv profil beskriver då individens olika kognitiva förmågor i förhållande till varandra.

De mest internationellt spridda testen för att mäta begåvning är de sk Wechsler-skalorna för förskolebarn, ungdomar och vuxna (WPPSI, WISC, WAIS). Samtliga dessa test innefattar deltest indelade i språkliga (verbal V) och icke-språkliga (performance P) test. Sammantaget kan en genomsnittlig helskalepoäng ( utvecklingskvot) erhålles.

Inom normalpopulationen uppvisar det stora flertalet individer en relativt jämn kognitiv profil mätt med dessa test. Studier som genomförts på individer med AST visar att man ofta presterar bättre på performance-delen än på den verbala.

Samtidigt är det viktigt att notera att det inte finns någon specifik begåvningsprofil för personer med AST. Men det finns tillräckligt med studier för att dra slutsatsen att barn med AST oftare har en ojämn begåvningsprofil jämfört med normalpopulationen.

Kognition inbegriper mer än vad som mäts med intelligenstest. Barn och ungdomar med AST, som presterar på eller över genomsnittlig nivå uppvisar trots sina intellektuella färdigheter stora svårigheter att förstå den värld man lever i och fungera åldersadekvat i vardagliga situationer.

Varje individ har en speciell kognitiv profil som förutom intelligens påverkas av individen förmågor vad gäller begrepp som; theory of mind (ToM), central coherens och exekutiva funktioner.

  • Mentalisering (Theory of Mind) handlar om förmågan att förstå andras tankar, känslor och motiv. Svårigheter med mentalisering innebär att mycket mänskligt beteende blir obegripligt. Varför invänta andra personer eller anpassa sig till gruppen? Sociala regler blir onödiga. Aktivitet är intressantare än kamratskap.
  • Central coherens innebär att man uppfattar helheter och sammanhang. Svårigheter med central coherens innebär att man uppfattar omvärlden som fragmentarisk, osammanhängande och därmed svår att förstå. Det innebär att man har en kognitiv stil som gör att man processar information som fragment istället för att föra ihop informationen till en större sammanhängande helhet.
  • Exekutiva funktioner handlar om förmågan att styra och målrelaterat planera sitt agerande och handlande. Svårigheter inom detta område innebär också att man har en bristande förmåga att anpassa sig, utvärdera sitt handlande, och förändra beteendet i förhållande till situationen.

AST är ett kognitivt funktionshinder där avvikelser i såväl intelligens, theory of mind, central coherens och exekutiva funktioner sammantaget eller enskilt ger upphov till ett annorlunda tänkande och uppfattning om sin omvärld.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter