Bedömningsinstrument

Nedan kommer förslag på bedömningsinstrument. Barnets /ungdomens utvecklingsnivå/språkliga nivå avgör val av metod inom de olika områdena.

Begåvning-/utvecklingsnivå

WPPSI-III (snart kommer WPPSI-IV) I hela skalan ingår skalorna Verbal, Performance och Snabbhet. Det finns ytterligare en skala Basalt Språk.

WISC-IV I hela skalan ingår skalorna Verbal funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet.

WISC-IV Integrated . Ett processinriktat test. Man får kvantitativ och kvalitativ information.

WAIS. I hela skalan ingår Verbal och Performance skalorna.

PEP- R/ PEP-3

Merrill-Palmer Scale

Griffith´s utvecklingsskala I ålder 3 mån- 23½ mån

Griffith´s utvecklingsskala II ålder 2:1- 7:11

Fem områden bedöms: motorik, personligt och socialt beteende, hörsel och tal, samordning av öga och hand samt performance.

Leiter–R

Bedömningsinstrument som ofta används som komplement till begåvningstest.

Nepsy II ålder 3-4, 5-16 år. Domäner: Uppmärksamhet och exekutiva funktioner, Språkliga funktioner, Minnes- och inlärningsfunktioner, Sensomotoriska funktioner, Social perception och Visuospatiala funktioner.

Mäter andra saker än begåvning. Används ofta som komplement till ett begåvningstest. Ofta används enstaka deltest.

ESDM curriculum checklist. Man ska bedöma på vilken nivå inom olika områden som barnet ligger på. Områden är Receptive Communication, Expressive Communication, Social Skills, Imitation, Cognition, Play, Fine motor, Gross motor, Behaviour, Personal Independence: eating, dressing, grooming, chores.

ESDM ger en detaljerad bild av små barns förmåga inom de olika områdena.

Kommunikativ förmåga

Bedömning av de vanligaste kommunikativa funktionerna: påkalla uppmärksamhet, be om, protestera, fråga, svara, ge information, kommentera, hälsa.

Bedömning av pragmatisk förmåga: adekvat/lagom information, introducera ett ämne, upprätthålla dialog, byta ämne, ta initiativ/visa intresse/lyssna, reparera, ge feed-back, lagom fysiskt avstånd, kroppshållning, gester, mimik, blick.

Informella observationer, olika formulär som t ex CCC-enkät, analys av ADOS-bedömning.

CELF-4 för bedömning av benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur, verbalt korttidsminne och arbetsminne, observationsschema för pragmatisk profil.

Lundamaterialet för bedömning av fonologi och grammatik.

GRAMBA för bedömning av grammatik.

Verbala delar ur allmänna begåvningstest, PEP-R / PEP-3-bedömning.
Reynell, SIT, TROG för bedömning av språklig/grammatisk förståelse.

Förståelse för metaforer.
Nepsy II Språkliga funktioner samt KTI (kontrollerad teckningsinstruktion) för bedömning av instruktionsförståelse.

Grundläggande svårigheter inom autismspektrum

Föreställningsförmåga ( ToM, mentaliseringsförmåga (MF)) ;

Flera ToM-test har kommit under senare år men fortfarande bör man ha en kritisk hållning till testen.

MF - delad uppmärksamhet / joint attention, ex en rolig leksak, material från ADOS
MF – grad 1: Smarties eller tändsticksasken, Sally & Ann – dockorna, material från ADOS
MF – grad 2: Francesca Happe´s historier, glassbilen
Material från ADOS
Margarete Deweys sociala historier

Nepsy II: Social perception.

Kaland: Historier från vardagslivet.

Baron-Cohen: Reading the mind in the eye.

Sammanhangsförståelse ( Central Coherens );
Temabilder ur Nelli
Analys av resultat från begåvningsbedömning och hur barnet/ungdomen har utfört deltesterna.

Förmåga att strukturera och planera sin tillvaro (Exekutiva funktioner);
Wisconsin Card Sorting Test
Trail-Making Test A & B
Colour-Word Test

Rey

Nepsy II Domän Uppmärksamhet och exekutiva funktioner.

NIMES Neuropsykologiska undersökningsmetoder avseende inlärning, minne och exekutiva funktioner hos barn i skolåldern (7-13 år)

D-KEFS Delis Kaplan Executive Function

Brief S-R är ett standardiserat självskattningstest som avser mäta äldre barn och ungdomars syn på sina egna exekutiva funktioner eller självreglering i deras vardagsmiljö (11-18 år).

Det finns också en föräldra-och lärarversion (5-18 år).

Bedömning av barnets/ungdomens exekutiva funktioner kan med fördel bedömas i olika aktiviteter.

Lek-/samspelsförmåga

 • Observation i hem, förskola och skola
 • Lekobservation
 • Strukturerad bedömning ur ADOS och ESDM

Förmåga att tolka och förstå sinnesintryck (perception)

Det är viktigt att i samtal med föräldrarna fråga och inhämta kunskap om barnet har avvikande reaktioner på sensoriska stimuli.

Kartläggning av överkänslighet – TIE (Touch Inventory for Elementary school-aged children)
ESP (Evaluation of Sensory Processing)
PEP-R / PEP-3
SPM (Sensory Processing Measure)
Intervju
Informella bedömningar

Grovmotoriska funktioner

Det är viktigt att i samtal med föräldrarna fråga och inhämta kunskap kring barnets motorik.

Observation av grovmotorik i vardagsaktiviteter och i samband med lekobservation.

 • Movement ABC (Movement Assessment Battery for Children)
 • Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BO)
 • Sitting Assessment Scale (SAS) - observationsprotokoll
 • ESP (Evaluation of Sensory Processing)
 • PEDI (Pediatric Evaluation of Disability Inventory)

Finmotoriska funktioner

Observation av finmotorik kan med fördel bedömas i vardagsaktiviteter eller i samband med grovmotorisk aktivitet

Finmotoriskt utvecklingsstatus (Lantz & Melén)
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BO)
HABBA.

Färdigheter och grad av självständighet i vardagsaktiviteter

Observation och informella bedömningar

 • PEP- III
 • ADL-taxanomin
 • PEDI
 • AMPS, skol AMPS
 • AAPEP (under omarbetning till TTAP)
 • Bedömning av tidsuppfattning KaTid.

ABAS II ålder 5-21 . Det finns en föräldra- och en lärarskattning. Områdena man skattar är kognitiva färdigheter, social färdigheter och praktiska färdigheter.

ESDM

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter