Skelett- och mjukdelssarkom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C400 Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben
  C402 Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben
  C491 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
  C493 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen
  C403 Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben
  C412 Malign tumör i kotpelaren
  C413 Malign tumör i revben, sternum och klavikel
  C409 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk
  C419 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk
  C499 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad
  C492 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
  C496 Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med ospecificerad lokalisation
  C401 Malign tumör i övre extremiteternas korta ben

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner
 • Vid fortsatt misstanke om sarkom remitterar Ortopedmottagning till Ortopedkliniken vid Sarkomcenter (SUS) för diagnostik och behandling inom standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för skelett- och mjukdelssarkom hos patienter ≥ 18 år.

Det gäller inte misstänkta sarkom i buken, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen.

Vid misstanke om skelett- eller mjukdelstumör (oavsett lokalisation) hos barn och ungdomar under 18 år kontaktas närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Skelett- och mjukdelssarkom är en ovanlig cancerform som förekommer i alla åldrar. Lokalisationen kan förekomma i nästan alla delar av kroppen. 2/3 har mjukdelssarkom, skelettsarkom är mer sällsynt. 1 av 200 mjukdelstumörer hos vuxna är malign.

Prognosen varierar mycket beroende av tumörtyp. Femårsöverlevnaden ligger på 65% för patienter med högmaligna sarkom. Ungefär en tredjedel utvecklar fjärrmetastaser med dålig prognos.

 • Tidigare strålbehandling
 • Vissa ovanliga och ärftliga syndrom ökar risken för sarkom: neurofibromatos typ I, retinoblastom och Li-Fraumenis syndrom
 • Olliers sjukdom (medfödd enkondromatos)

En resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd:

 • storlek över 5 cm
 • lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur), oavsett storlek.
 • Djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
 • Ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring
 • Palpabel resistens i skelettet

Vid mjukdelssarkom är smärta och funktionsbortfall ovanliga symtom.

 • Riskfaktorer
 • Trauma
 • Hur länge har resistensen funnits
 • Har tillväxten eller konsistensen förändrats
 • Recidiv av tidigare benign tumör
 • Infektionstecken
 • Allmäntillstånd
 • Palpation av förekommande resistens med bedömning av lokalisation, avgränsning, storlek och eventuella infektionstecken
 • Undersökning av relaterade skelettdel inklusive tillhörande leder
 • Palpation av sedvanliga närliggande lymfkörtelstationer
 • Kreatinin/eGFR

Konventionell röntgenundersökning är förstahandsval för utredning av skelettsarkom.

MR utan kontrast är förstahandsval vid utredning av mjukdelstumörer. Undersökningen genomförs inom specialiserad vård.

Skicka omgående en remiss till konventionell röntgenundersökning. Svaret ska skyndsamt tas om hand.

Om konventionell röntgen är invändningsfri ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 1–2 månader bör föranleda ny bedömning.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om skelettsarkom
 • misstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak
 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • en resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd: 1) storlek över 5 cm, 2) lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur) oavsett storlek                                                  
 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om mjukdelssarkom
 • vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Observera att misstänkta sarkom endast ska biopseras på ett sarkomcentrum.

 • Lipom, neurilemmom, hemangiom, kondrom eller andra godartade tumörer
 • Muskulär pseudohypertrofi
 • Hematom
 • Metastas av annan primärtumör
 • Lymfom
 • Fraktur
 • Osteomyelit, tuberkulos, abscess eller andra infektioner
 • Skelettcysta
 • Osteoporos, osteoskleros
 • Exostos (godartat benutväxt)
 • Osteitis deformans (Pagets sjukdom)
 • Hyperparatyreoidism
 • Skicka omgående SVF-remiss till ortopedmottagning
 • Märk remissen "SVF mjukdels-/skelettsarkom"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Ange symtom och fynd som föranleder remissen, ange särskilt storlek, läge och tillväxt
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt maligniteter)
 • Längd, vikt och kreatinin (eGFR)
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia eller metformin) och överkänslighet
 • Social situation, inklusive rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 12 67
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 11 14
 • Skånes universitetssjukvård: 046-17 20 61, Trelleborg 046-17 20 61, Landskrona 046-17 20 61, Ystad 0724-636102

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Sarkom, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2021-05-17
Giltigt till: 2022-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne