Matstrups- och magsäckscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp (C15- esofaguscancer, C16- ventrikelcancer).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård 

Endoskopimottagning

 • Utredning med gastroskopi
 • Remiss för vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Återremittering till primärvård för eventuell vidare utredning om standardiserat vårdförlopp ej startas 

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Skydds- och riskfaktorer

 • Rökning och hög alkoholkonsumtion, särskilt i kombination, ökar risken för skivepitelcancer i esofagus
 • Gastroesofageal reflux och övervikt är riskfaktorer för adenocarcinom i esofagus
 • Helicobacter pylori-infektion ökar risken för adenocarcinom i ventrikeln, men tycks minska risken för adenocarcinom i esofagus

Symtom som ger misstanke

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke.

Följande kan föranleda misstanke:

 • järnbristanemi
 • kraftig oförklarad viktnedgång
 • nytillkommen tidig mättnadskänsla sedan minst 3 veckor
 • gastrointestinal blödning
 • nytillkomna kräkningar sedan minst 3 veckor
 • bilddiagnostiskt fynd talande för matstrups- eller magsäckscancer.

Andra symtom

Andra symtom som tillsammans med symtom som ger misstanke kan stärka cancermisstanke:

 • Bröst-/buksmärta
 • Smärtsam sväljning – odynofagi
 • Reflux/dyspepsi

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Rökning, alkohol
 • Andra sjukdomar

Status

 • Hjärta
 • Lungor
 • Buk- och lymfkörtelpalpation

Laboratorieprover

Överväg anemiprover, som Hb, MCV, retikulocyter, vita, trombocyter, ferritin, järn, TIBC, B12, folat, F-Hb.

Handläggning vid misstanke

Nytillkomna sväljsvårigheter ska föranleda misstanke och patienten ska remitteras till utredning med gastroskopi inom ramen för SVF utan andra föregående undersökningar.

Övriga symtom symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning med gastroskopi inom ramen för SVF, om inte anamnes, status eller prover ger misstanke om annan diagnos.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning via endoskopi eller PAD.

Fortsatt handläggning

Vid misstanke om blödning i nedre delen av magtarmkanalen, utred enligt SVF Tjock- och ändtarmscancer.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss för gastroskopi till endoskopimottagning
 • Märk remissen "SVFmatstrups- och magsäckscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) 

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 29 20, Ängelholm 0431-818 34
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 77 29, Trelleborg 0410-551 62,
  Landskrona 042-406 29 20, 0431-812 29

Tolkning av gastroskopi

 • Endoskopienheten ansvarar för fortsatt handläggning enligt SVF om undersökningsfynd vid gastroskopi eller PAD-svar (från gastroskopi) ingett misstanke om cancer.
 • Endoskopienheten informerar patienten om svar på PAD.

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden 
Magcancer - magsäckscancer, 1177 Vårdguiden

Tjock- och ändtarmscancer
Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer, Regionala cancercentrum i samverkan 
Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer, Regionala cancercentrum i samverkan 

Publicerat: 2019-03-01
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter