Gallblåse- och gallgångscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån standardiserat vårdförlopp (C23-P Gallvägscancer).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Gallblåse- och gallgångscancer

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid remiss för DT, ange patientens längd och vikt.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vid klinisk gulsot, remittera till akutmottagning 

Akutmottagning

 • Vid klinisk gulsot, ska ultraljud göras inom 24 timmar 

Kirurgmottagning

 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner 

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas. 

Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste barnklinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF). 

Epidemiologi

Cancer i gallblåsa är vanligare (60 %) än i gallgång och drabbar oftare kvinnor. Överlevnaden är dålig utan behandling (< 10 %) men efter operation lever upp till 50 % beroende på stadium på cancer. 

Riskfaktorer

 • Inflammatoriska tillstånd – konkrement, kronisk kolangit (främst primär skleroserande kolangit)
 • Medfödda gallvägsdefekter med cystisk vidgning av gallvägarna
 • Visst samband med Hepatit C, HIV, levercirros och diabetes 

Symtom som ger misstanke

 • Gulsot eller gallstas (förhöjt bilirubin och ALP/GT)
 • Palpabel knöl i övre delen av buken 

Andra symtom

Andra symtom som tillsammans med symtom som ger misstanke kan stärka cancermisstanke:

 • Vaga och ospecifika symtom som illamående, matleda, viktnedgång och buksmärta. 

Anamnes

 • Aktuella symtom 

Status

 • Allmäntillstånd, gulsot (hud, sklera)
 • Bukstatus – ibland palperas utspänd gallblåsa (Courvoisiers tecken) 

Laboratorieprover

 • Kreatinin/eGFR
 • Överväg CRP, Hb, leukocyter, trombocyter, glukos, ALP, ASAT, ALAT, GT, PK, bilirubin, pankreasamylas, PEth
 • Ytterligare prover vid behov 

Handläggning vid misstanke

Vid misstanke ska följande utföras:

 • anamnes och status
 • laboratorieprover
 • vid gulsot eller gallstas – remittera till akutmottagning (för ultraljud inom 24 timmar)
 • vid övriga symtom som ger misstanke – skicka remiss omgående till diagnostisk undersökning. 

Diagnostisk undersökning

 • DT buk – vid palpabel knöl i övre delen av buken samt vid cancermisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud
 • Remissinnehåll – anamnes, frågeställning och relevanta läkemedel, märk remissen SVF
 • Remissvar – skyndsamt omhändertagande 

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång, (oavsett bilddiagnostisk metod)
 • gallstas ej kopplad till gallstens-, pankreas- eller leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss. 

Fortsatt handläggning

 • Vid misstanke om levercancer eller bukspottkörtelcancer, se respektive vårdförlopp.
 • Vid symtom eller fynd som inte uppfyller kriterier för standardiserat vårdförlopp bör fortsatt utredning övervägas. 

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till kirurgmottagning
 • Märk remissen "SVF gallblåse- och gallgångscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer) 

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 0724-67 26 78, Ystad 0725-38 72 90
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 39 50
 • Skånes universitetssjukvård: Lund 046-17 13 32, Landskrona 042-406 39 50, Trelleborg 0410-551 62

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer

Patientinformation SVF, Regionala cancercentrum i samverkan
Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden
Gallvägscancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan
Nationellt vårdprogram cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2019-01-01
Giltigt till: 2022-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter