Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • R699 Okända och ospecificerade orsaker till sjuklighet

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Ställningstagande till om ytterligare utredning behövs
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Detta standardiserade vårdförlopp gäller för patienter ≥ 18 år med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (AOS).

Cancerpatienter som debuterat med ospecifika symtom har längre utredningstid och högre dödlighet än patienter som debuterat med alarmsymtom kopplat till en specifik sjukdom.

När allvarliga ospecifika symtom väcker välgrundad misstanke om cancer stämmer misstanken i 15–20 procent av fallen. Syftet med detta standardiserade vårdförlopp är därför att säkra en medicinsk utredning utan dröjsmål.

Bilden visar ett flödesschema över handläggning vid AOS.

Handläggning vid AOS.

Ofta ingår ett eller flera av följande symtom eller fynd, nytillkomna och utan rimlig förklaring:

 • allmän sjukdomskänsla
 • uttalad trötthet
 • aptitlöshet
 • större oavsiktlig viktnedgång
 • långvarig feber
 • smärtor
 • patologiska laboratorievärden, till exempel lågt blodvärde, förhöjt alkaliskt fosfatas, förhöjd sänka eller förhöjt kalcium
 • markant ökning av antalet kontakter med hälso- och sjukvården
 • markant ökad konsumtion av läkemedel.
 • Ärftlighet
 • Tidigare cancersjukdom
 • Alkohol- och tobaksanamnes
 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av munhåla,särskilt tandstatus och hud
 • Hjärt- och lungstatus
 • Palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröstkörtlar, testiklar, rektum
 • Temperatur, vikt, längd

Komplettera med status utifrån symtom.

 • ­Hb, leukocyter, trombocyter
 • SR, CRP ­ 
 • Glukos ­
 • Natrium, kalium, kreatinin (eGFR) ­
 • Korrigerat kalcium/joniserat kalcium ­
 • B12, folat, ferritin, LD, albumin ­  ­
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin (till exempel S-elektrofores och U-elektrofores) ­
 • Bilirubin, ALAT, alkaliskt fosfatas
 • TSH ­
 • PSA
 • Urinsticka

Överväg även att ta PEth.

Vid symtom som ger misstanke ska följande utföras:

 • anamnes
 • status
 • laboratorieprover
 • eventuellt riktad undersökning, till exempel lungröntgen eller gynekologisk undersökning, om det inte fördröjer förloppet.

Föreligger misstanke om en specifik cancerform välj att handlägga patienten enligt det SVF-förloppet.

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården om cancermisstanke kvarstår och utredningen inte pekat mot en specifik diagnos.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Innan remiss skickas beakta att:

 •  undersökningar enligt ovan är utförda, svar föreligger och är bedömda
 • patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.

Överväg om patienten har nytta av och klarar av utredningen, innan remiss skrivs. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och vid behov närstående.

 • Skicka omgående SVF-remiss till Diagnostiskt centrum
 • Märk remissen "SVF allvarliga ospecifika symtom"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom och fynd som föranleder remissen
 • ­Svar på samtliga undersökningar 
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt maligniteter)
 • Längd, vikt, temperatur 
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare, antikoagulantia eller metformin) och överkänslighet
 • Social situation, inklusive rökning, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten, inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost: Kristianstad 044-309 28 14
 • Skånes sjukhus nordväst: Helsingborg 042-406 10 59
 • Skånes universitetssjukvård: Malmö 040-33 24 92, Landskrona 042-406 10 59

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Vanliga frågor om cancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp, Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2020-01-20
Giltigt till: 2023-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne