Diabetesketoacidos hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E10.1A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidos
  E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Etiologi

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos.

Utlösande faktorer

 • Nydebuterad diabetes – ungefär 1/3 debuterar med ketoacidos
 • Känd diabetes – infektion, otillräcklig insulinbehandling (havererad insulinpump, missade insulindoser, högt sockerintag), kortisonbehandling, alkohol

Symtom

Symtomen kan variera utifrån grad av ketoacidos:

 • allmänpåverkan, konfusion
 • törst, polyuri
 • viktnedgång
 • buksmärta, illamående, kräkningar
 • hyperventilation, acetondoft.

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad, vikt
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos – kontrollera glukos och blodketoner.
 • Vid känd diabetes – misstänk ketoacidos hos påverkade barn med buksmärta och kräkningar.
 • Vid nyupptäckt förhöjt P-glukos – misstänk nydebuterad diabetes.

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner (barn med känd diabetes har egen mätare)

Observera att diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos. Blodketoner rekommenderas, då urinketoner kan vara falskt negativa.

Handläggning vid behandling

 • Vid allmänpåverkan eller blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans och kontakta barnläkare.
 • Vid blodketoner 0,5-3 mmol/L (oavsett symtom) – risk för ketoacidos, kontakta barndiabetsteam eller barnläkare akut för handläggning.
 • Vid misstänkt nydebuterad diabetes – kontakta barnläkare för akut omhändertagande.

Vid allmänpåverkan

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Överväg vätska intravenöst efter ordination av barnläkare.
 • Ge inte insulin på vårdcentral till barn med nyupptäckt diabetes.

Remissindikation till barnakutmottagning

 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes
 • Nydebuterad diabetes (med eller utan blodketoner)
 • Ring gärna barnakutmottagningen inför remiss.

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Ketoaidos, 1177

Publicerat: 2021-06-11
Giltigt till: 2023-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.