Anemi hos barn

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • D509 Järnbristanemi, ospecificerad
  D519 B12-bristanemi, ospecificerad
  D529 Folatbristanemi, ospecificerad
  D649 Anemi, ospecificerad

 • Basal utredning av anemi hos barn
 • Behandling av menstruationsorsakad järnbristanemi
 • Uttalad anemi eller anemi och påverkat allmäntillstånd
 • Anemi och påverkan på trombocyter och/eller leukocyter
 • Vidare utredning och behandling av anemi (utom menstruationsorsakad järnbristanemi)
 • Intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar per oral behandling

Blodbrist kan ha olika principiella orsaker, som:

 • minskad produktion av röda blodkroppar på grund av brist på byggstenar (järn, vitamin B12, folat), defekt syntes av hemoglobin (hemoglobinopati), hämning av benmärgen eller primär benmärgssjukdom
 • förkortad överlevnad av röda blodkroppar (hemolys)
 • ökad förlust av röda blodkroppar (blödning).
 • Trötthet, nedsatt ork, irritabilitet
 • Blekhet
 • Nedsatt aptit
 • Andfåddhet, hjärtklappning
 • Huvudvärk, kognitiv påverkan (koncentrationssvårigheter)
 • Symtom på bakomliggande orsak – hematom, viktnedgång, nattsvettningar, låggradig feber
 • Kost (ensidig, stort mjölkintag), amning
 • Återkommande eller långdragna infektioner
 • Utlandsresor
 • Blödningstendens (som näsblödning, blod i avföring eller urin, rikliga menstruationer)
 • Andra sjukdomar, prematuritet
 • Läkemedel (som NSAID, antiepileptika)
 • Ärftlighet (som sfärocytos eller annan hereditär anemi, talassemi, Mb Osler)
 • Allmäntillstånd – inklusive längd, vikt
 • Hjärta – blåsljud, takykardi
 • Blodtryck
 • Buk – mjältförstoring
 • Ytliga lymfkörtlar
 • Hud – blekhet, hematom, ikterus
 • Hb, MCV, MCH, retikulocyter, leukocyter, trombocyter, differentialräkning
 • Ferritin, bilirubin och F-Hb bör övervägas hos större barn
 • Vid lågt MCV (mikrocytär anemi) – misstänk järnbrist, talassemi
 • Vid normalt MCV (normocytär anemi) – misstänk hemolytisk anemi, benmärgssjukdom (som leukemi, aplastisk anemi) eller sekundäranemi
 • Vid högt MCV (makrocytär anemi) – misstänk vitamin B12- eller folatbrist, hemolytisk anemi eller benmärgssjukdom (som Myelodysplastiskt syndrom, Diamond blackfan anemi, Fanconi anemi)
 • Minskat intag eller upptag – helamning från 1 års-åldern, ensidig eller vegetarisk kost, högt mjölkintag, celiaki
 • Ökad förlust – blödning från näsa, tarm, Meckels divertikel, riklig menstruation
 • Provsvar – lågt MCV, ferritin och järn
 • Lågt intag – ofta tonåringar, främst veganer
 • Minskat upptag – celiaki, läkemedel som antiepileptika
 • Provsvar – högt MCV, lågt kobalamin och folat
 • Definition – ärftlig sjukdom med defekt gen för bildning av hemoglobin
 • Provsvar – lågt MCV och MCH, höga erytrocyter, normalt ferritin
 • Definition – nedbrytning av erytrocyter av olika orsaker
 • Provsvar – normalt till högt MCV, höga retikulocyter, högt bilirubin, högt LD
 • Akut leukemi
 • Aplastisk anemi
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Diamond blackfan anemi
 • Fanconi anemi
 • Kronisk inflammation
 • Njursvikt
 • Hypotyreos
 • Tonåringar kan behandlas i primärvård, yngre barn bör remitteras
 • Behandling rekommenderas vid konstaterad järnbrist, även utan anemi
 • Järntillskott – tabletter eller orala droppar i 3 månader (remiss vid behov av intravenös behandling)
 • Kostråd för järn – kött, fisk, tofu, baljväxter, nötter och fröer
 • Dietistkontakt vid behov
 • Tonåringar kan behandlas i primärvård, yngre barn bör remitteras
 • Vitamintillskott – tablett kobalamin och/eller folat
 • Kostråd för vitamin B12 – kött och mjölk
 • Kostråd för folsyra – gröna bladgrönsaker, kål och baljväxter
 • Dietistkontakt vid behov
 • Uttalad anemi eller anemi med cirkulatorisk påverkan
 • Anemi och påverkan på trombocyter och/eller leukocyter
 • Konstaterad anemi för vidare utredning av orsak (utom vid menstruationsorsakad järnbristanemi)
 • Intravenös järnbehandling hos barn som ej klarar per os behandling
 • Anamnes – kost, tarmsymtom, blödningssymtom
 • Hereditet – talassemi i familjen (ursprungsland)
 • Utredningsresultat
 • Tillväxtkurva
 • Given behandling
 • Behov av tolk

Uppföljning efter avslutad behandling rekommenderas, förslagsvis:

 • anamnes – kost, blödningssymtom
 • laboratorieprov – Hb, MCV, ferritin.

Publicerat: 2019-06-12
Giltigt till: 2022-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne