Tolkservice ambulanssjukvården Skåne

Rekommendation 142 - Tolkservice inom ambulanssjukvården Skåne.

Syfte

Det är viktigt, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv, att möjliggöra kommunikation via språket i en vårdsituation. Inom Region Skåne finns idag en tjänst avseende tolkservice som är tillgänglig dygnet runt på alla språk. Hela ambulanssjukvården i Skåne omfattas av detta avtal och om behov finns beställs tolk.

Det är viktigt att beakta att behov och önskemål om tolkning kan komma från såväl ambulansteamet som patienten. Det är inte att rekommendera att närstående används som tolk i en vårdsituation.

Genomförande

För ambulanssjukvården i Skåne är telefontolkning det mest aktuella och beställs via följande:

Telefon 0770-457 458
Region Skåne VO Ambulans anger kundnummer 14941.

Premedic och Samariten Ambulans anger kundnummer 23012.

Ange ditt RAKEL nr och ambulansstation och notera i journalen att tolk har använts.

Skapad 2015-07-31 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 180405

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter