Direktinläggning av strokepatienter på neurologisk avdelning på SUS Malmö

Rekommendation 106 - Direktinläggning av strokepatienter på neurologisk avdelning på SUS Malmö

  

Syfte
Patient med misstänkt stroke skall handläggas enligt vårdprogrammet Rädda hjärnan och transporteras till akutsjukhus/närsjukhus efter kontakt med närmaste akutmottagning.
Patienter som har symtom på stroke enligt vårdprogrammet Rädda hjärnan, och som med säkerhet haft de senast tillkomna symtomen mer än 6 timmar och som inte är aktuella för trombolys har fördel av att komma till kvalificerad vård på neurologisk specialavdelning snarast.

Genomförande
Strokepatienter som inte har annat akut tillstånd som kräver annan vård på akutmottagning kan inläggas direkt dagtid på Neuro Obs på Neurologiska kliniken SUS-Malmö, Carl-Bertil Laurells gata 9 (fd ingång 58, plan 5).

Inklusionskriterier:

  • Patienten skall ha prioritet ´gul´ eller ´grön´ enl. ESS-12 (RETTS).
  • Ingen annan ESS får föreligga med prioritet ´gul´ eller högre enligt RETTS.
  • Patienten bor hemma (inte demensboende, LSS-hem eller liknande).
  • Tidpunkt för identifiering av ovanstående 09:00- 19:00 vardagar.

Ring innan avtransport påbörjas på 0722-391733. Neurolog som svarar skall bekräfta att patient är på väg till adress enligt ovan.

Neurolog måste kvittera att plats finns, annars skall patienten till akutmottagningen.

Om inklusionskriterierna förändras under transporten och inte längre uppfylls skall patienten till akutmottagningen.

Då teamet är framme skall överrapportering och övertagande av patient ske till väntande neurolog.

Skapad 2012-01-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 121108, 121114, 130910, 160429

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter