Läkemedel i intensivvårdsambulansen

Rekommendation 46 - Läkemedel i intensivvårdsambulansen inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ett flertal läkemedel kan komma till användning under en intensivvårdstransport. Klargörande av delegerade och ordinerade läkemedel är viktig.

Genomförande

Följande delegerade läkemedel är möjliga att använda i intensivvårdsambulansen av tjänstgörande anestesisjuksköterska. På läkares ordination kan alla typer läkemedel användas i patientens vård. RSPEs behandlingsriktlinjer kan användas vid olika situationer som komplement i behandling under transport. Läkemedel som patienter behandlas med utöver nedanstående preparat erhålles från avsändande avdelning. Nedanstående läkemedel medföres utöver ordinarie läkemedel för ambulanser i Skåne. 

Ofri luftväg/intubation/sedering

Inj Fentanyl 50 µg/ml iv.
Dosering: 1-4 ml.
Indikation: smärtlindring samt smärtlindring inför intubering Kontraindikationer: -
Biverkningar: andningsdepression, ofri luftväg, bradykardi, blodtrycksfall.
Antal: 5 x 10ml

Inj Propofol 10 mg/ml iv.
Dosering: 1-2 mg/kg kroppsvikt. Ökad dos upp till 4 mg/kg vid behov efter värdering av uppnått narkosdjup.
Indikation: Intubation. Sedering.
Kontraindikationer: -
Biverkningar: andningsdepression, blodtrycksfall, ofri luftväg.
Antal: 5 x 10 ml

Inj Celocurin 50 mg/ml iv
Dosering: (1 mg/kg) 0,5-1,5 ml.
Indikation: Intubation
Kontraindikationer: hyperkalemi, stor vävnadsskada eller brännskada, malign hypertermi, degenerativ muskelsjukdom.
Om patient inte får relaxeras på Celocurin, måste alternativ relaxantia, jämte antidot, erhållas från avsändande vårdavdelning.
Förväntade biverkningar: bradykardi, blodtrycksfall
Antal: 5 x 2 ml 

Inj Esmeron (rocuronium) 10 mg/ml iv
Dosering: Induktionsdos 0,6 mg/kg. Efter cirka 30-40 min avtar relaxantiaeffekten och önskas fortsatt relaxation ges 0,15 mg/kg och ny dos kan behövas efter ytterligare 30 min
Indikation: för att muskelrelaxera redan intuberad och sövd patient, t. ex om patienten andas emot respiratorn, och är svårventilerad trots fördjupad sedering
Försiktighet: vid uttalad lever- eller njursvikt (pga förlängd effekt)Kontraindikationer: -
Biverkningar: allergisk reaktion, takykardi och hypotoni
Antal: 4 x 5 ml 

Inj Midazolam 1 mg/ml iv
Dosering: 1-5-10 ml iv men ofta titrering per mg. Ytterligare Dormicum kan ges efter värdering av uppnått narkos/sederingsdjup.
Indikation: sedering
Kontraindikationer: -
Biverkningar: blodtrycksfall, ofri luftväg, andningsdepression
Antal: minst 5 X 10 ml 

Cirkulationspåverkan/svikt

Fenylefrin 50 µg/ml iv
Viktigt att säkerställa att läkemedlet ges i fungerade venös infart. Risk för vävnadsnekros vid extravasering.
Dosering: Ges i bolusdoser, 50-100 µg iv, som kan upprepas efter 5-10 minKan också kopplas i pump, 5-15 ml/h
Indikation: hypotension,
Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Fenylefrin ska inte ges till patienter med perifer vaskulär sjukdom. Detta kan leda till ischemi med risk för gangrän eller vaskulär trombos. Får ej kombineras med indirekt verkande sympatomimetika (efedrin, metylfenidat, pseudoefedrin) pga risk för vasokonstriktion och/eller hypertensiv kris
Biverkning: bradykardi, arytmi
Antal: 3 x 10 ml

Inj Albumin 200 mg/ml, iv
Indikation: hypovolem
Dosering: ge en flaska som komplement till Ringer Acetat Kontraindikationer: allergi mot albumin
Antal: 2 flaskor à 100 ml

Inj Trandate 5 mg/ml iv
Indikation: efter läkarordination vid högt blodtryck
Dosering: 1 ml/min i upprepade doser upp till maximalt 20 ml, ges efter läkarordination
Kontraindikationer: uttalad hjärtsvikt, AV-block II och III, bradykardi, uttalad obstruktiv lungsjukdom.
Biverkningar: bradykardi, hypotoni, hjärtsvikt
Antal: 3 ampuller à 20 ml

Kramper

Midazolam 1 mg/ml iv
Indikation: svårbehandlade kramper
Dosering: bolusdos 0,2 mg/kg iv, följt av infusion 0,05-0,4 mg/kg/timme Kontraindikationer: egentligen inga, förutom känd överkänslighet mot bensodiazepiner
Övrigt: kan kombineras med propofol
Biverkningar: blodtrycksfall, ofri luftväg, andningsdepression
Antal: se ovan.

Inj Propofol 10 mg/ml iv.
indikation: kramper där Midazolam inte haft tillräcklig effekt
Dosering: 0,5-1 mg/kg, kan upprepas.
Kontraindikationer: -
Biverkningar: blodtrycksfall, ofri luftväg, andningsdepression
Antal: se ovan!

Smärtlindring
 
Inj Morfin 10 mg/ml iv.
Dosering 0,1-0,2 mg per kilo eller efter speciellt behov
Biverkningar: sedation, andningsdepression, illamående
kontraindikation: kändöverkänslighet mot opiater
Antal: 3 ampuller x 10 ml

Inj Fentanyl 50 µg/ml iv.
Dosering: 50-200 µg iv, titrering
Kontraindikationer: kändöverkänslighet mot opiater
Biverkningar: ofri luftväg, bradykardi, blodtrycksfall, illamående
Antal: minst 5 à 10ml

Illamående
  
Inj Zofran/ondansetron 2 mg/ml iv.
Indikation: illamående
Dosering: 2 ml. Kan upprepas en gång.
Kontraindikationer: Känd allergi mot 5-HT3-antagonister, känt långt QT-syndrom. Patienter som står på apomorfin.
Biverkningar: Huvudvärk
Antal: 3 ampuller à 2 ml


Skapad 2007-01-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)Reviderad 100914, 101014, 110725, 121101, 130906, 171129

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter