Immobiliseringsutrustning

Rekommenderad 102 - Immobiliseringsutrustning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med prehospital utrustning för kotpelarimmobilisering menas i detta sammanhang spineboard, stabiliseringsväst (KED/Oregon m.fl.) eller vacuummadrass. Dessa hjälpmedel har olika fördelar och nackdelar. Ambulansteamet väljer fritt vilken typ av utrustning man finner vara bäst för den enskilda patienten i den specifika situationen.

Primär stabilisering av halsryggen med hjälp av styv halskrage görs alltid oavsett vilken typ av utrustning som väljs för hela kotpelaren. Prehospitalt användes i Skåne principerna från de amerikanska diagnos- och behandlingssystemen ATLS, TNCC och PHTLS för traumapatienter. Samma metodik används av sjukhusen i Region Skåne med undersökning och behandling enligt ABCDE, uppdelat i primär och sekundär undersökning. Kotpelaren undersöks kliniskt med hjälp av stockvändning.

En grundprincip för röntgenundersökningar är att åtkomliga organ eller delar av kroppen skall vara kliniskt undersökta innan patienten går vidare till röntgenavdelning. Den radiologiska undersökningen blir då mer riktad, effektiv och med mindre strålning.

Återkommande inkommer emellertid klagomål och rapporter om att prehospital immobiliseringsutrustning inte återlämnas direkt därför att kotpelaren inte undersöks på akutmottagningen utan att den skadade patienten förs till röntgenavdelning utan fullständig klinisk undersökning. Detta innebär att ambulansteamen inte är fullt utrustade för nya uppdrag (Utbytessystem finns på vissa håll).

Återkommande inkommer också rapporter om att prehospital immobiliseringsutrustning skadats då den avlägsnats senare i vårdkedjan. Det är angeläget att bringa klarhet i under vilka omständigheter och vilka patienter som inte kan undersökas i sin helhet på akutmottagningen, dels för att ambulansteamen eventuellt i större utsträckning skall kunna få tillbaka utrustningen omgående men också för att teamen skall kunna hjälpa till så att utrustningen avlägsnas utan skador.

Genomförande

För alla patienter där prehospital utrustning för kotpelarimmobilisering ej återlämnats till ambulansteamen omgående, önskar RSPE avvikelse för att närmare kunna undersöka omständigheterna kring dessa patienter.

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter