FoU-projekt

Rekommendation 61 - FoU-projekt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) har det medicinska ansvaret för regionens ambulanssjukvård. Med ett brett regionalt uppdrag och perspektiv ansvarar vi för och representerar första länken i vårdkedjan för majoriteten av patienter som antigen insjuknar hastigt med akuta symptom eller är äldre och multisjuka. Prehospitalt, har flera regionala vårdprogram utarbetats för att i hela regionen enhetligt, snabbt och effektivt kunna bedöma vårdnivå, triagera och behandla våra patienter.

Den prehospitala FoU-enheten inom Region Skåne strävar efter att upprätthålla kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete. Samtliga stadier i våra prehospitala vårdkedjor/behandlingsriktlinjer behöver utvärderas och följas upp i mindre eller större studier/kvalitetsuppföljningar. Likaså nya rutiner och ny tekniks utrustning kräver utvärderings och systematisk uppföljning.

Några av forskningsområden som finns att tillgå i den prehospitala verksamheten är:

 • Primär triage/sekundärtriage, RETTS
 • Infektionssjukdomar, smittskydd och hygien
 • Stroke/Vårdkedjan: Rädda hjärnan
 • Kardiologi/Vårdkedjan: Prehospital hjärtakutvård i Skåne (PHAVIS)
 • Hjärt/lungräddning, Hjärtstopp utanför sjukhus
 • Sjukvårdslarm Räddningstjänst/I Väntan På Ambulans (IVPA)
 • Ortopedi /Vårdkedjan: Höftfraktur
 • Gynekologi och obstetrik/Vårdkedjan: Nytt liv på väg
 • Luftvägar övre/ nedre och astma
 • Lex Maria, avvikelsehantering
 • Intoxikationer
 • Patienter som ringer ambulans men kvarstannar på plats, med eller utan vårdbehov. Vårdinsats på plats (VIPP).

Genomförande

Förslag till uppstart eller delaktighet av i FoU-projekt meddelas RSPE via FoU-ansvarig hos entreprenör eller direkt till forskningsansvarig på RSPE. Chefläkaren kan i vissa fall rådgöras för bedömning av patientsäkerheten, likaså ambulanschef för drift/teknik för frågor kring ambulansresurser. Projektplan sammanfattas och presenteras därefter för RSPE:s ledningsgrupp samt ambulansöverläkare för bedömning av projektets värde och klargörande av ansvarsfrågor samt eventuella merkostnader/arbete.
Vid interna projekt informeras eller diskuteras möjligheterna till genomförande av projektet på verksamhetsmöte, (Stora gruppen). Om det i projektet framkommer behov av speciella utbildningsinsatser diskuteras detta med ansvarig ambulanschef för utbildning/FoU.

Skapad 080319

Reviderat 110505, 110720, 130910, 140205, 170613

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter