Febernedsättande medicin vid allvarlig infektion

Rekommendation 143 - Febernedsättande medicin vid allvarlig infektion inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vårdprogram sepsis kommer snart att publiceras, just nu på remiss inför första utgivning. I RSPE behandlingsriktlinjer finns ett avsnitt om sepsis, som är aktuellt. Det finns emellertid en omständighet som inte tas upp där, men betonas i kommande vårdprogram som rör febernedsättande behandling. Innan behandlingsriktlinjerna kompletterats med detta och vårdprogrammet kommit ut informeras härmed om innehållet i detta avseende:

Genomförande

Infektionsprofessionen har i ett nationellt dokument sammanfattat vad som gäller avseende feber vid allvarlig infektion:

  • Studier talar för att sepsispatienter, där febernedsättande läkemedel används (Paracetamol, NSAID) har högre mortalitet.
  • Mikroorganismers tillväxt hämmas av feber, samt förstärker antibiotikas effekt.
  • Blodceller som hämmar infektion aktiveras av feber.
  • NSAID kan orsaka GI-blödning (hämma hemostas), ge njurpåverkan och förvärra hjärtsvikt.

Behandling av feber, där sepsis kan misstänkas:

  • Sänk inte feber generellt.
  • Använd febernedsättande läkemedel (Paracetamol) vid hög AF, talande för begränsad respiratorisk reserv eller annan kraftig klinisk påverkan. Rådgör eventuellt med RLS.
  • Använd febernedsättande läkemedel vid: pågående cerebral ischemi, kramptillstånd, kardiell ischemi.

Skapad 2015-10-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter