Avvikelser i arbetets utförande och kvalitet

Rekommendation 117 - Avvikelser i arbetets utförande och kvalitet inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

När brister uppstår i medarbetares utförande och i kvalitet i arbetet behövs ett likartat sätt att hantera återkommande allvarliga patientsäkerhetsproblem. Denna rutin skall ses som skydd för den enskilde medarbetaren samt som stöd för medicinskt ledningsansvarig och chef med uppgift att säkra kvalitet och utförande i verksamheten.

Genomförande

Initialt samtal/utredning som led i avvikelsehandläggning och om det bedöms nödvändigt därefter åtgärd enligt nedan.

  • A) Tillrättaläggande samtal med medarbetaren
  • B) Tidsbegränsade arbetsuppgifter/delegering som följs av utvärdering – villkorad delegering.
  • C) Avskiljande från vissa arbetsuppgifter, till exempel som medicinskt ansvarig (MA).
  • D) Indragen delegering

Åtgärder enligt A-D sker i samband med samtal som äger rum planerat och med var part företrädd av minst två personer. För medarbetaren kan facklig förtroendeman med fördel biträda och stödja.

Vilken åtgärd enligt ovan som blir aktuell är beroende av vilken/vilka brister som framkommit under avvikelsehandläggningen.

Samtalet dokumenteras av ansvarig överläkare och medarbetaren signerar dokumentet som tecken på att han/hon tagit del av och erhållit en kopia av dokumentet.

Ovanstående rutin avser RSPE's medicinska ledningsansvar och är således skiljt från arbetsgivarens ansvar och befogenheter.

Skapad 2012-08-06 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910, 170809

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter