IVPA och sjukvårdslarm

Samlad information till räddningstjänsten angående IVPA och sjukvårdslarm.

IVPA och sjukvårdslarm

 • Aktuellt
 • Allmänt

  Allmänt om IVPA och sjukvårdslarm samt övrigt bistånd från räddningstjänst till ambulanssjukvården – avtalstecknande.

  Socialstyrelsen har givit de regionala företrädarna för ambulanssjukvård, uppgiften att samordna IVPA och Sjukvårdslarm med den landstingskommunala prehospitala akutsjukvården. I Region Skåne har Region Skånes Prehospitala Enhet denna uppgift.

  RSPE har tilldelats ekonomiska medel för att samtliga räddningstjänster som så önskar skall kunna deltaga såväl i IVPA som sjukvårdslarm samt vid anmodan kunna bistå ambulanssjukvården med till exempel terrängtransporter eller bärhjälp.

  En gemensam arbetsgrupp med företrädare för de skånska räddningstjänsterna (samordnad genom Kommunförbundet Skåne) och RSPE har härvid utarbetat den avtalstext som framgent skall reglera förhållandet mellan respektive räddningstjänst (kommun eller räddningstjänstförbund) och ambulanssjukvården (RSPE).

 • Avtal

  Avtalsmall för Räddningstjänsten och Region Skåne angående Räddningstjänstens deltagande vid IVPA- (I Väntan På Ambulans) larm och Sjukvårdslarm samt vid övrig assistans till ambulanssjukvården i Region Skåne.

 • Behandlingsanvisningar

  Behandlingsriktlinjer för räddningstjänsten i Skåne framtaget av Region Skånes Prehospitala Enhet.

 • Delegering och loggdokument

  En arbetsuppgift som delegeras skall vara klart beskriven till sitt innehåll (definierad).

  Den som delegerar ska se till att den som tar emot delegeringen har tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för den delegerade uppgiften.

  Det som delegeras avser det som beskrivs i delegeringen, ingenting annat närliggande i kunskapsområdet eller någon liknande uppgift.

  Den som tar emot delegeringen ska ge sitt medgivande och med sin underskrift på delegeringen bekräfta att han/hon har tillräckliga kunskaper för uppgiften.

  Delegeringen ska vara skriftlig, personlig och tidsbegränsad till högst ett år.

  En delegering är automatiskt utgången och ogiltig när tidsgränsen gått ut.

  Ett upphörande av en delegering kan beslutas av den som delegerar och av den som delegeras. Detta ska tydligt meddelas skriftligt.

  Den som har delegering ansvarar för sitt sätt att utföra den delegerade uppgiften i samma utsträckning som i fråga om sina övriga arbetsuppgifter.

  En delegerad uppgift får inte vidaredelegeras.

 • Dokumentation och sekretess

  Vid Sjukvårdslarm utförs prehospital akutsjukvård och dokumentation om tillståndet, åtgärder och eventuella komplikationer skall föras på sjukvårdsrapporten. Sekretess för vårdtillfället gäller.

  För den enskilda räddningstjänsten gäller att sjukvårdsrapporten som är korrekt ifylld ska skickas till Contact innan e-fakturan.

  Sjukvårdsrapport att ladda ner

  RSPE skall föra statistik över vilka typer av uppdrag, diagnoser och åtgärder som utförs så att verksamhetens omfattning och kostnadseffektivitet kan kontrolleras. Statistiken skall föras månadsvis och redovisas halvårsvis.

  Det åligger räddningstjänsten att ha ett fungerande avvikelsesystem där alla incidenter som inneburit men eller skada, eller hot om sådan skada, för patient rapporteras till ansvarig läkare. Avvikelserna kan i de flesta fall troligen färdigbehandlas av den enskilda räddningstjänsten internt. Kopia på avslutad utredning och beslutad åtgärd eller förbättring skickas till RSPE Vid mera komplicerade fall kan avvikelsen skickas till RSPE för vidare handläggning.

  Avvikelser gällande SOS-alarm ska skickas till RSPE för kännedom.

  • Om sjukvårdsrapport

   Enligt SOSFS 2009:10 finns det en skyldighet att dokumentera.
   Dokumentationen ska innehålla

   1. Ärendenummer
   2. Datum tidpunkt och plats för uppdraget
   3. Vidtagna åtgärder
   4. RSID på medicinskt ansvarig i ambulansteamet MA

   Sjukvårdsrapport att ladda ner

   Sjukvårdsrapporten skickas efter utfört uppdrag digitalt till  Contact

   • Texten ska vara läslig så möjligheten för uppföljning och forskning är genomförbart.
  • Om sekretess och tystnadsplikt

   Sekretesslagen 1980:100 innehåller både regler om tystnadsplikten och sekretess gällande dokument. Det gäller all personal inom hälso-och sjukvården och personal i andra grundbefattningar men som enligt delegering utför hälso-och sjukvårdsuppgifter.

   Sekretessen är till för att skydda den enskilde medborgaren.

   Om det inte står helt klart (ingen tveksamhet) att en uppgift kan lämnas ut, så gäller sekretess, även inför anhöriga.

   Sekretess gäller inte för uppgifter som behöver inhämtas för vårdens direkta utförande. Som grundregel kan dock sägas att den som utför en vårdåtgärd som regel ska tänka att det är tveksamt om uppgift kan lämnas ut, och alltså vanligen  hålla på sekretessen hårt. Man får sedan i efterhand  - när så behövs - ta en diskussion och kontrollera vad som är mest korrekt.

   Det är mycket lättare att vara för släpphänt med sekretess än att man håller på den för hårt.

   Det finns vissa tydliga undantag från att sekretess gäller

   • Domstol, åklagare, polis, kronofogde och skattemyndighet kan få ut uppgift om att en person vistas på en viss sjukvårdsinrättning.
   • Uppgifter som behövs för rättsmedicins undersökning.
   • Uppgifter som socialstyrelsen begär.
   • Uppgifter som behövs för att ta bort en olämplig studerande från högskoleutbildning.
   • Uppgift som vägverket behöver för att bedöma körkortsindragande.

   Begränsningar i sekretess finns även

   Ej sekretess för uppgifter till åklagarmyndighet eller polis om det gäller misstanke om brott mot barn, d.v.s. person som inte fyllt 18 år. Ej heller sekretess vid brott där det är minst 2 år fängelse, d.v.s. mord, dråp, mordbrand, grov våldtäkt och grovt narkotikabrott. Det är i dessa fall en skyldighet att på begäran lämna ut uppgifterna. 

   Vid tveksamhet i det enskilda fallet om sekretess kan släppas, ska närmaste eller högre chef rådfrågas frikostigt.

   Sekretessbestämmelser finns även inom andra lagar, t.ex. gällande Räddningstjänst- och Socialtjänstlagen men med liknande innebörd, d.v.s. att man ska tänka noga på sekretessen.

   När sunda förnuftet säger att sekretess nog gäller, så är det oftast så.

 • Instruktörer

  Mål

  RSPEs målsättning är att ha en kader med duktiga instruktörer och oavsett vilken instruktör som utbildar ska det vara en hög kvalitet på utbildningsinsatserna.

  Syfte

  Att ha instruktörer som kan utbilda i inom hela region Skånes ambulanssjukvård, men i första hand utnyttja instruktörer i deras eget närområde.

  Ersättning

  Lönen är 247 kr/timme exkl. soc. avgifter. Eftersom åtagandet att vara instruktör för RSPE är långsiktigt kommer kompetensutveckling och andra stimulansåtgärder att erbjudas kostnadsfritt.

  För att ingå i instruktörsgruppen förbinder man sig att aktivt medverka i 2 dagars kompetensutveckling årligen.

  Utbildningsplan för Räddningstjänsten

  Utbildningsblocken kommer att vara på 3 timmar + 1 timme för förberedelsetid och efterarbete.

  I efterarbetet ingår sammanställning av utvärdering på aktuella utbildningen och redovisning av vilka personer som deltagit.

  Senast sista dagen i månaden ska deltagarlistor, sammanställning av utvärderingen och underlag för uppdragsersättning vara RSPE tillhanda.

 • Utbildningsplan
  • D-HLR (3 timmar)

   Syfte

   Att säkerställa kunskaper HLR och utbilda i D-HLR enligt HLR - rådets riktlinjer.

   Mål

   Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha kunskaper för att utföra HLR och D-HLR samt förstå vikten av medborgarens tidiga insats vid hjärtstopp.

  • Luftvägar (3 timmar)

   Syfte

   Att säkerställa den teoretiska och praktiska kunskapen i användning av pocketmask, administrering av syrgas och hantering av utrustning för detta.

   Mål

   Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha kunskap att med enkla metoder kunna diagnostisera ofri luftväg, etablera fri luftväg samt kunna syresätta patienten.

   Innehåll

   • Luftvägens anatomi
   • Lungsjukdomar
   • Syrgas kunskap

   Hjälpmedel

   • Pocketmask
   • Syrgasutrustning
  • Trauma (3 timmar)

   Syfte

   Att ge teoretisk och praktisk kunskap i kinematik och dess konsekvenser hos traumapatienten samt kännedom om den immobiliseringsutrustning som ambulanssjukvården använder.

   Mål

   Efter utbildningsblockets genomgång skall deltagaren ha kunskaper i att kunna upptäcka kritisk/icke kritisk skadad patient samt kunskaper för att kunna vara behjälplig till ambulanssjukvården i användandet av olika immobiliseringshjälpmedel.

   Innehåll

   • L-ABCDE
   • Kinematik och dess konsekvenser
   • Immobiliseringsutrustning poängtera vikten av manuell stabilisering
   • Vårdprogram Losstagning
   • Frakturlära   

   Hjälpmedel

   • Immobiliseringsutrustning
  • Läkarföreläsning (3 timmar)

   Syfte

   Att ge kunskaper i hälso- och sjukvårdslagen, sekretess, avvikelser, vårdprogram samt vikten av dokumentation för att kunna utföra insatser vid IVPA/Sjukvårdslarm inom Region Skåne.

   Mål

   Efter genomgånget utbildningsblock skall deltagaren ha kunskap om det regelverk, styrdokument och de kontaktytor som IVPA/sjukvårdslarm omfattas av inom Region Skåne.

   Hjälpmedel

   • Av RSPE framtaget gemensamt undervisningsmaterial
  • Teoretisk kunskapstest (1,5 timmar)

   Syfte

   Att teoretiskt testa kunskaperna efter genomgånget utbildningspaket på 12 tim.

   Mål

   Efter godkänt kunskapstest skall deltagaren ges möjlighet att delegeras av RSPEs överläkare i att utföra åtgärder enligt de krav som ställs för deltagande i IVPA/Sjukvårdslarm för räddningstjänsten

   Hjälpmedel

   • Frågebank Del R
   • Teoretiskt kunskapsprov
  • Repetitionsutbildning (3 timmar)
   • 2 timmar D-HLR
   • Journalhantering
   • Repetition av D-HLR i olika scenarier med anknytning till trauma och syrgas
   • Teoretiskt kunskapsprov
 • Utrustning

  Medicinsk utrustning till Räddningstjänsten i samband med IVPA-projektet. Utrustning som ska finnas i sjukvårdsväskan:

  • 1 defibrillator
  • Rakhyvlar
  • 3 pkt Pads
  • 1 Syrgasflaska 2,5 l med regulator
  • 2 Syrgasmasker med res.
  • 2 Pocketmasker
  • 3 Elastiska bindor 7 cm
  • Engångshandskar
  • 2 ABS förband
  • 2 Tejprulle
  • 1 Klädsax
  • 1 Alcogel (handdesinfektion)

  Beställning av IVPA-utrustning sker via e-post: Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter