Neonatala intensivvårdstransporter - ansvarsfördelning

Direktiv 31 - Neonatala intensivvårdstransporter - ansvarsfördelning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Prenatal diagnostik utvecklas och planerade riskförlossningar centraliseras liksom vård av för tidigt födda barn samt fullgångna barn som är i behov av intensivvård. Detta innebär att ökat behov av avancerade interhospitala transporter med team som får adekvat exponering för denna typ av patienter. Allt fler neonatala intensivvårdstransporter görs med Region Skånes intensivvårdsambulans. Klargörande av ansvarsförhållanden under dessa transporter är av värde.

Genomförande

Neonatalteamet är medicinskt ledningsansvarigt för behandlingen av patienten.

Ambulansteamet ansvarar för att ambulansens utrustning är funktionsduglig och att ambulansen framförs på ett trafiksäkert sätt. Huvudsakligen används Region Skånes intensivvårdsambulans för neonatala transporter men även andra fordon kan komma att användas.

Neonatalavdelningens personal ansvarar för handhavande av transportutrustningen (kuvös, respirator mm.) Ambulansteamet ansvarar för att transportutrustningen förankras korrekt i ambulansen.

Ambulans- och neonatalteamet har ett gemensamt ansvar för att transportutrustning ansluts korrekt till ambulansens gas- och elektricitetsuttag. Ambulans- och neonatalteamet har ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt kontrollera kvarvarande mängd gas i de gasflaskor som används och hur växling sker mellan inkopplade gasflaskor. Eventuellt byte av gasflaskor utförs av ambulansteamet.

Neonatalteamet ansvarar för att ansluten utrustning ej beräknas förbruka mer gas än vad som finns tillgänglig. Gasen skall av säkerhetsskäl räcka till dubbla beräknade transporttiden. Om det beräknas behövas mer gas måste samråd ske med ambulanspersonal innan transporten inleds. Neonatalteamet ansvarar för att ansluten elektrisk utrustning ej förbrukar mer än ambulansens kapacitet.

Då ambulansteamets vårdare inte medföljer i ambulansens vårdutrymme har neonatalteamet fullt ansvar för utrustningen i vårdutrymmet.

Skapad 2006-08-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110712, 130909, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter