Handläggning till annan vårdnivå

Direktiv 101 - Handläggning till annan vårdnivå inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Nedanstående patientgrupper bör med bibehållen patientsäkerhet kunna handläggas självständigt av sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Direktivet gäller endast för vuxna patienter över 18 år.

Genomförande

Medicinskt ansvarig kan självständigt handlägga nedanstående patientgrupper. I journalen skall anges vilken av nedanstående grupper patienten tillhör samt ESS-kod. Likaså skall det markeras i journalen i anvisad ruta att patient hanteras i enlighet med RSPE direktiv varvid RLS kontakt ej skett.

Utvärdering sker kontinuerligt bl.a. genom journalgenomgångar, avvikelser och intervjuer då IVO kritiserat ambulanssjukvården i flera ärenden där det hänvisats till detta direktiv.

1. Vägran - Patient som bedöms vara vid sina sinnens fulla bruk och som vägrar genomgå bedömning/undersökning eller som avviker.

2. Trafikolycka – där patienten bedömes vara helt oskadd samt:

 •  inte har andra komplicerande sjukdomar
 • är nykter och medverkar väl

 3. Extremitetsskada - Patienter med mindre extremitetsskador distalt om armbåge/knä, utan felställning och/eller komplicerande faktorer, till exempel:

 • nedsatt perifer cirkulation,
 • nedsatt sensorik
 • stark smärta.

Dessa patienter kan hänvisas till primärvård eller akutmottagningen med egen transport alternativt sjukresa.

4. Hypoglykemi - Okomplicerad hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker. Okomplicerad innebär:

 • ej tablettbehandlad diabetes eller insulinpump
 • att patienten inte har andra komplicerande sjukdomar
 • att beslutskompetent anhörig eller personal finnes tillgänglig.
 • att P-glukos stiger till normala nivåer och patienten vaknar snabbt.
 • hypoglykemin skall vara fastställd med P-glukos <3 mmol/L
 • utlösande faktorer skall finnas (glömt att äta, fysisk aktivitet, m.m.)
 • ej gravid patient

 5. Alkoholintoxikation - Okomplicerad alkoholintoxikation hos patient som är lätt väckbar. Okomplicerad innebär:

 • att patienten saknar uppenbara tecken på trauma alternativt misstanke om trauma.
 • normalt P-Glukos skall alltid konfirmeras.
 • att tillsyn måste finnas och att närstående/personal accepterar att själva ta hand om personen.
 • att patienten inte har komplicerande sjukdomar

6. Avliden - Pat som är avliden med säkra dödstecken vid ankomst. Falck Läkarbil eller polis kontaktas.

RLS kan alltid kontaktas för medicinskt stöd och frågor!

Skapad 2013-12-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 140114, 140408, 140610, 150115, 150130, 160119, 170403, 171211

* Detta är ett avsteg från befintlig RETTS där man vanligen inte får nedprioritera en patient utan läkarkontakt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter