Evakuering ur neonatalambulans

Direktiv 89 - Evakuering ur neonatalambulans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ambulansteamet ansvarar för att omedelbart informera neonatalteamet i vårdutrymmet om behov av utrymning. Ambulansteamets sjukvårdsledare bör även ange hur snabbt utrymningen måste ske. Sjukvårdsledaren är ledningsansvarig vid en evakuering.

Förberedelse

Om det inte är helt säkert att det är möjligt att få ut transportkuvösen från ambulansen skall vårdpersonalen snarast koppla loss samtliga infusioner och övervakningssladdar från barnet för att vara förberedda om barnet snabbt måste tas ut ur transportkuvösen.

Genomförande

Om transportenheten evakueras

Om möjligt skall utrymning ske med hela transportenheten, inklusive kuvös. Detta bygger på att det är möjligt att öppna bakdörren och att fullt. Vid utrymning skall luft och syrgas omedelbart kopplas om från ambulansens gasuttag till de gasflaskor som finns på transportenheten. El-sladden skall tas bort från ambulansens uttag. Transportkuvösen måste därvid kopplas över till drift med det interna 12 V batteriet. Övrig utrustning kommer att gå på interna batterier, eller för Stephanieventilatorn på det batteri som finns på transportunderredet.

Om man får ut hela transportenheten, och barnet behandlas i CPAP/respirator är man primärt beroende av de gasflaskor som finns på transportenheten. Vid högfrekvensventilation kan de gasflaskor som finns på transportkuvösen ta slut redan efter ca 15 minuter och då är det viktigt att andra ambulansenheter kan bistå med extra gasflaskor. Det är därför nödvändigt att larmoperatör tillser att man snarast transporterar nya gasflaskor till det ställe där evakueringen skett. Även batterikapaciteten är begränsad, för Stephanieventilatorn beräknas denna vara ca 45 – 50 minuter och strömförsörjning till annan ambulans bör ske snarast

Om barnet klarar sig med transportkuvösens interna respirator torde vidare transport kunna genomföras med vanlig småbilsambulans, förutsatt att den har underrede för Alfa-bår. Om barnet är i behov av Stephanieventilator/NO-behandling måste man ordna logistik för tillräcklig gas och elektricitet. Det måste då också vara möjligt att få in hela transportenheten i den ersättande ambulansen. Om det ej är möjligt får man i den akuta situationen bedöma om man ska lyfta bort Stephanieventilator och utrustning för NO-tillförsel från underredet och ha dessa provisoriskt fastspända i annan typ av ambulans.

Om transportenheten ej evakueras

Om det inte är möjligt att få ut hela transportenheten, p.g.a. tekniska problem eller tidsbrist, skall man ta barnet ur kuvösen för att få med sig barnet ut ur ambulansen. Helst skall barnet vårdas innanför vårdarens kläder. Om möjligt skall barnet ventileras på tub med Laerdalblåsa. Ambulansteamet tillhandahåller filtar/skydd för att behålla värmen på barnet. Vid evakuering av neonatalambulansen skall man försöka få med akutväskorna.

I denna situation finns stora risker för barnet och utlarmning med omlastning till annan ambulans, helst med kuvös, skall påskyndas till det yttersta. Om man inte kan få fram ambulans med transportkuvös i rimlig tid får fortsatt transport genomföras med barnet i vårdarens famn.

Dödsfall

Om barnet inte klarar påfrestningarna skall barnet hållas nära vårdaren och få avlida i en mänsklig famn.

Skapad 2008-10-31 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110726, 130906, 160830, 171211

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter