Evakuering av intensivvårdsambulansens vårdutrymme

Direktiv 86 - Evakuering av intensivvårdsambulansens vårdutrymme inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med anledning snabbt förlöpande brand i en skånsk ambulans under utryckning den 10 juli 2008 så har beredskapen för snabb evakuering av patient från vårdutrymmet aktualiserats. Någon större erfarenhet fanns ej kring detta, ej heller fanns regelbunden övning eller rutiner i verksamheten men har därefter införts. Det finns även skäl att öva och planera för evakuering av intensivvårdspatient och därför specificeras denna information nedan.

Genomförande

Alla medarbetare som tjänstgör på intensivvårdsambulansen bör ha kännedom och praktiskt genomfört en simulerad evakuering av docka/markör från vårdutrymmet på ambulansen. Övningen kan gå till så att markör/docka med respiratorslangar, pulsoximetri, blodig artärtrycksmättning, CO2-mätning och multipla infusioner evakueras på beslut från sjukvårdsledaren, varvid fordonet stannas och patienten uttages skyndsamt. Övningen tidmättes och kan med fördel upprepas några gånger för bättre resultat. I ett av övningstillfällena kan användning av fordonets brandsläckare simuleras och eventuella problem kring vårdarens möjligheter att själv ta sig ut vårdutrymmet diskuteras.

Även bårens konstruktion i nödläge bör övas eller simuleras. För intensivvårdsambulansen är det också av största vikt att inför varje transport tänka igenom vilka delar av behandlingen som oundgängligen måste behållas i en brandsituation om akut evakuering måste genomföras.

Skapad 2008-10-09 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910, 160524, 170725

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter