Dödsfall utanför sjukhus

Direktiv 55 - Dödsfall utanför sjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Region Skånes hembesöksbilar (entreprenör Falck) är bemannade med läkare med uppgift att bland annat att konstatera dödsfall i de fall där dödsfall ej skett på offentlig plats eller där polisanmälan enligt begravningslagen gäller (rättsmedicinsk utredning).

Region Skånes handbok för dödsfall utgör det fullständiga dokumentet för handläggning av dödsfall utanför vårdinrättning. Nedan är en kortversion av de bärande principerna för handläggning.

Genomförande

Naturligt dödsfall i hemmet eller tillfällig bostad

Ambulansteam som identifierat dödsfall prehospitalt enligt ovan, tar kontakt med Falck hembesöksbilar på direkttelefon eller via SOS Alarm för konstaterande av dödsfallet. Ambulansteamet kan kvarstanna hos patienten och anhöriga om så behövs, till dess att annat akut uppdrag erhålls. Larmoperatör (SOS Alarm AB) beslutar generellt i dessa fall, men ambulansteamet kan aktivt meddela att speciella skäl (främst som stöd till anhöriga) till att kvarstanna hos patienten finns, vilket då är överordnat larmoperatörens beslut.

Övriga dödsfall i hemmet eller tillfällig bostad

Polisen ansvarar för handläggning av dödsfallet inkluderande transporter och anhörigkontakter. Polis ska tillkallas av läkare vid misstanke om onaturligt dödsfall. Ambulansteam på plats tillkallar således Falcks hembesöksbilar. Vid misstanke om brott ska ambulansteamet kontakta polis. På polisens begäran ska dödsfallet konstateras av Falcks läkare men dödsorsaksutredning sker av Rättsmedicinalverket.

Naturliga dödsfall, olyckor och trauma utomhus samt på offentlig plats

Vid dödsfall på offentlig plats eller utomhus pga akut sjukdom eller olycka där ambulanssjukvården blir utlarmad för eventuellt livräddande åtgärder, skall ambulanssjukvården transportera den avlidne till närmaste akutmottagning/vårdenhet inom primärvården för utfärdande av dödsbevis. Vid misstanke om onaturlig död sker detta efter samråd med polisen. Den avliden lämnas av på akutmottagningen/vårdenhet inom primärvården som ansvarar för fortsatt handläggning. Dödsfallet kan undantagsvis konstateras av läkaren i ambulansen/motsvarande. Vid dessa tillfällen ska ambulansteamet/motsvarande vidaretransportera den döde till bårhus/ motsvarande beroende på situationen. Detta kan ske efter att läkaren avvisiterat den döde, utfärdat transportsedel samt. I fall där sjukdom orsakat dödsfallet ansvarar sjukvården för anhörigkontakter i övriga fall kan polisen medverka i anhörigkontakterna.

Övriga dödsfall på offentlig plats

Vid förruttnelse eller skador som är uppenbart dödliga och där livräddande åtgärder inte är aktuella kan polisen besluta att den döde transporteras direkt till ett bårhus utan medverkan av sjukvården. Dödsbevis utfärdas av rättsmedicinalverket i samband med rättsmedicinsk obduktion.

Övrigt

Endast konstaterade dödsfall enligt ovan får av ambulanssjukvården lämnas till begravningsentreprenör eller köras till bårhus. Fastklämda avlidna som inte kan tas ur ett fordon får lämnas på olycksplats under iakttagande av etiska hänsyn (övertäckta). Sjukvårdsledaren samverkar med räddningsledare och polisen i dessa fall. För barn kan lokala rutiner finnas, som oftast innebär att man transporterar in det döda barnet till akutmottagningen, t ex plötsligt spädbarnsdöd.

Skapad 2008-12-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 090215, 090717, 111031, 120312, 130910, 140127, 141010, 160624, 171016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter