Avvikelsehantering och rapportering i AvIC

Direktiv 111 Avvikelsehantering och rapportering i AvIC inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Region Skåne vill med avvikelsehantering närma sig ett systemtänkande som innebär att insikt om negativa händelser och tillbud orsakas av ett flertal bakomliggande orsaker, som brister i rutiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och organisation. (Regionövergripande regelverk, 2014)

Genom att införa ett gemensamt avvikelsesystem, AvIC, kan vi underlätta hanteringen av avvikelser mellan ambulanssjukvården, leverantörer samt övriga vården. Målsättningen med AvIC är bland annat att alla avvikelser handläggs på ett tydligare och regiongemensamt sätt men också att en högre uppföljningsgrad till avvikelser kommer till stånd. Enskilda rapportörer kan också följa avvikelsernas väg genom handläggningen.

Genomförande

Samtliga avvikelser inom Region Skåne - VO Ambulans skall rapporteras i AvIC. Medarbetare registrerar avvikelse i AvIC via dator som är ansluten till Region Skånes nät. På samtliga akutmottagningar finns avsedd dator för detta. Alternativt kan avvikelse registreras via VPN från dator utanför Region Skånes nät. Om avvikelsen är komplex kan den sammanfattas i separat dokument för att vid ett senare tillfälle registreras i AvIC via regionansluten dator eller arbetsledningens försorg.

En avvikelserapport ska i första hand fokusera på vad som har inträffat, inte på vem som var inblandad. Rapporten bör heller inte innehålla spekulationer om ”vems fel” det var.

Om du är med om ett tillbud eller en negativ händelse så hjälper det att direkt skriva ner några korta stödord och notera tidpunkter. Anteckningarna är bra att ha som underlag när du senare skriver avvikelserapporten. (Socialstyrelsen, 2016)

För att få ett stöd i hur AvIC fungerar skall den enskilda medarbetaren utbildas i ”Avvikelsehantering – AvIC – Rapportör på utbildningsportalen”. Till övriga roller finns utbildningsmaterial som du hittar här.

Källor

Socialstyrelsen. Avvikelserapportering. [Elektronisk]. Hämtad den 24 maj 2016:

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/avvikelserapportering 

Skapad 2016-06-14 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 171211, 180425

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter