Allmänt om Sepsis

Direktiv 114 - Allmänt om Sepsis inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte 

Vårdprogram svår sepsis -tidig identifiering och behandling vid samhällsförvärvad svår sepsis hos vuxna (se rubrik Vårdprogram och riktlinjer) är utvecklat för att användas inom alla berörda verksamheter som finansieras av Region Skåne. Detta direktiv utgör den prehospitaladelen av vårdprogrammet.

Genomförande

Misstänkt infektion prioriteras med hjälp av RETTS. Utöver vitalparametrar används ESS 47 för att avgöra patientens prioritet. I vissa fall ska ESS 51 (känd binjurebarkssvikt, immunbrist eller immunsuppression) användas.

Epidemiologi? Fråga alltid om utlandsresa!

Tänk på att feber kan saknas hos immunsupprimerade patienter och hos patienter som tagit paracetamol och NSAID samt att diarré/ buksmärta/ kräkningar är vanliga symtom vid svår sepsis.

Observera särskilt följande kriterier som är tecken på misstänkt svår infektion:

Feber (temp>38,0 OC) eller låg temp (< 36,0 OC)/ anamnes på feber och något av följande symtom/tecken:

  • Peteckier/utslag
  • Tecken till infekterad hud/mjukdelar/leder
  • Nytillkommen svår värk
  • Cerebral påverkan/svår huvudvärk
  • Urinvägssymtom (särskilt samtidig KAD)
  • CVK eller annan invasiv port där infektionstecken finns

Patienter som faller inom dessa kriterier prioriteras enl. RETTS och ska normalt transporteras till akutmottagning. Vid tveksamhet rådgör med Regionalt läkarstöd (RLS).

I de fall patienten har prioritet = röd ska ambulans förvarna akutmottagningen enligt ambulanssjukvårdens mall (SBAR) på ordinärt sätt, med tillägget att patienten är ”larm -trolig sepsis” och transportera patienten till akutrummet.

Om prioritet = gul eller orange ska patienten transporteras till akutmottagningen och rapporteras som ”infektionspatient”.

Behandling:

Syrgas, styrs efter saturation, 2-5 l grimma, > 5 l mask, saturationsmål > 93 %. Försiktighet vid KOL! Informera akutmottagningen om patienten har KOL.

Etablera perifer venväg.

Överväg intraosseös infart om svårighet med PVK hos kritiskt sjuka patienter som är i omedelbart behov av infart för administrering av vätska/läkemedel.

Ge infusion Ringeracetat omgående.

Om BT < 90 mm Hg, bolusdos 500-1000 ml under 30 min. Upprepa till behandlingsmål d.v.s. BT > 90 mm Hg.

Febernedsättande ges då patienten är kliniskt påverkad av febern, särskilt vid pågående cerebral ischemi/ kramptillstånd/ kardiell ischemi. I annat fall avstå denna behandling.

Skapad 20160830 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) Reviderat 20170925,
171211

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter