Ambulanssjukvård

Här hittar du medicinska riktlinjer, utbildningar och nyheter för den regionala ambulanssjukvården. Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) har det övergripande regionala ansvaret för ambulanssjukvården i Skåne.

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan Falck Ambulans AB (distrikt 1 och 4), Samariten Ambulans AB (distrikt 2) och Region Skåne (distrikt 3).

Vårdprogram och riktlinjer

Utbildning

Leverantörssamverkan

 • Mål för ambulanssjukvården

  Mål och visioner för Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) 2017

  Region Skånes värdeord:

  • Välkomnande
  • Drivande
  • Omtanke och respekt

  RSPE:s ledord

  • Regionalitet
  • Resursmedvetenhet
  • Rätt vård direkt

  Specifika mål för 2017

  Effektiv

  • Skapa en modell av CRM (Crew Resource Management) för Skånes ambulanssjukvård. 
  • Införa digitala insatsrapporter i ISPASS
  • Utveckla nationella och internationella kontaktytor
  • Verka för att egen statistik tas fram på helårsbasis från ISPASS
  • Mins 50 olika sätt att använda ISPASS statistik effektivt
  • Alla på RSPE ska ha genomfört någon form av QlikView utbildning och använda det inom sitt eget ansvarsområde
  • Lokalisera och använda resurser inom Region Skåne, samt fortlöpande vara uppdaterad till andra relevanta verksamheters hemsidor
  • Skapa möjligheter för reflekterande samtal kring verksamhetsfrågor

  Patientfokuserad

  • Vidareutveckla ISPASS
  • Deltaga aktivt i projekt innovativ teknik för framtidens akutsjukvård (kameraprojektet)
  • Revidera befintliga regionala vårdprogram som losstagning, nytt liv på väg och neonatala intensivvårdsambulans.
  • Arbeta för att på ett systematiskt sätt sprida kunskap och delaktighet gällande nya och reviderade vårdprogram 
  • Införa nytt vårdprogram gällande tunga patienter.
  • Verka för ett införande av psykiatriambulans i Skåne
  • Utvärdera och deltaga i nationella patientenkäten
  • Informera skånska politiska partier och andra föreningar om ambulanssjukvården i Skåne.
  • Medverka i nationell och regionala traumautredningar

  Hälsoinriktad

  • Utveckla begreppet patientprocessen för ambulanssjukvården så att interaktion befrämjas mellan olika sjukvårdsaktörer inom det prehospitala segmentet

  Säker

  • Verka för en gemensam utbildningsportal i Region Skåne.
  • Införa nya hygienbestämmelser inom ambulanssjukvården. (Vårdprogram hygien &smitta på väg)
  • Införa system med särskild sjukvårdsledare vid större evenemang eller allvarliga händelser.
  • Revidera utbildningsmaterial till räddningstjänsten angående IVPA.
  • Undersöka användningen av RAKEL vid förvarning enligt överenskommen mall SBAR till sjukhusen i Skåne
  • Fortsatt utveckling och uppföljning av RLS (regionala läkarstödet)

  Jämlik

  • Fortsätta diskussion med universitetet om innebörden av en jämlik hälso – och sjukvård inom prehospital akutsjukvård för t ex genus, ålder, etnicitet och likarätts frågor.
  • Följa effekterna av försöken att förbättra geografisk tillgänglighet eventuellt med samordnad information till berörda kommuner och beslutsfattare.

  I rimlig tid

  • Utveckla handläggning av avvikelser i AvIC
  • Verka för att 50% av alla avvikelser ska vara orsaksutredda inom en månad
  • Verka för att 50% av alla Lex Maria ärenden vara initierade till IVO inom 2 månader

  Kunskapsbaserad

  • Tillsammans med leverantörer öka samverkan mot övrig sjukvård.
  • Arbeta för ytterligare en FoU dag per år 
  • Påbörja RAKEL och PS – refresh utbildning enligt tidsplan
  • Förbättra dialogen med Kommunerna
  • Följa upp ambulansleverantörernas introduktionsutbildningar och internutbildningar. Ta fram en gemensam introduktionsutbildning.
  • Främja forskning och utveckling inom det prehospitala området enligt gällande avtal/uppdrag
  • Total revision av frågebanken under 2016
  • Införa referensmaterial till behandlingsriktlinjerna
  • Initiera övergång till personcentrerad vård gällande bemötande och klinisk diagnostik
  • Initiera utbildningsdagar inom klinisk farmakologi

  Miljö

  • Verka för att antalet körda mil redovisats kvartalsvis av ambulansleverantörer
  • Verka för fler nätbaserade utbildningar
  • Verka för mindre papper och kopiering i samband med utbildningar och möten.
  • Använda oss av Region Skånes cyklar på Kioskgatan
 • Mötesforum för leverantörer

  Här hittar du planerade möten med ambulansleverantörer och organisationer med avtal eller andra kontaktytor med RSPE.   

  • Avtalsuppföljning

   Q4 2017

   • Falck Ambulans AB, 30 januari 2018 13:00-16:00
   • Samariten Ambulans AB, 31 januari 2018 09:00-12:00
   • Skånevård Sund, 31 januari 2018 13:00-16:00

    

    

  • IVPA

   Möten med representanter från räddningstjänsterna i Skåne.  

   •  5 mars 14:00 - 16:00

    

    
  • Lilla gruppen

   Deltagare på högre chefsnivå. Gruppen är till för strategiska frågor, policyfrågor, framtidsfrågor, principiella personalrekryteringsfrågor, principiella mediefrågor och chefsutvecklingsfrågor.

   • 11 september kl. 13:00 - 16:00
   • 6 november kl. 13:00 - 16:00
   • 18 december kl. 13:00 - 16:00
  • RUG Regional utbildningsgrupp

   RUG Regional Utbildnings Grupp 2017

   Möten  2017

   20 januari 9-12 RSPE

   17 maj 9-12 RSPE

   1 september  9-16 Heldagsplanering, Återkommer med plats

   13 december 9-12 RSPE

    RUGgruppens representanter  2017

   Ambulansdistrikt 1, Falck Ambulans
   Jonas Lang
   E-post: Contact

   Ambulansdistrikt 2,  Samariten
   Anna Ardevi
   E-post: Contact

   Ambulansdistrikt 3 ,Region Skåne
   Johan Persson
   E-post: Contact

   Ambulansdistrikt 4, Falck Ambulans
   Jonas Trobeck-Nilsson
   E-post:  Contact

   SOS Alarm
   Lenka Jindra
   E-post: Contact

   Skånes Larmcentral
   Niklas Thomsen
   E-post: Contact

   Ambulansöverläkarna i Skåne
   Maria Janson
   E-post: Contact

   RSPE, Region Skånes Prehospital Enhet

   Carina Ekdahl Hallqvist ,utbildningshandläggare
   E-post: Contact

   Lizbet Todorova, forskningsansvarig
   E-post: Contact

   Pelle Englezon,samordnare
   E-post: Contact

   Sammankallande
   Anita Danielsson,Regional Ambulanschef
   E-post: Contact

   FoU ansvariga inom respektive distrikt är adjungerade till gruppen.

    

    

    

    

    

    

  • Stora gruppen

   Deltagare på mellanchefsnivå. Gruppen är till för driftsfrågor, information om ändringar i den löpande verksamheten, vissa medicinska frågor, nya direktiv och aktuella forskningsprojekt.

   • 2 oktober kl 13:00-16:00
   • 27 november kl 13:00-16:00
  • Övriga mötesaktiviteter

   Arbetsgrupp HLR

   8 september 09:00-11:00

   27 oktober 09:00-11:00

   16 november 09:00-11:00

   19 januari 2018 09:00-11:00

   Instruktörsträff för HLR och luftvägsinstruktörer

   12 oktober 15:00-17:00

 • Ledningsorganisation för ambulanssjukvården

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter