Den sviktande hjärnan och bilkörning

Förmågan att ta in, bearbeta och komma ihåg information försämras vid demens, vilket leder till att den demenssjuke börjar få svårt att köra på ett trafiksäkert sätt.

Äldre och bilkörning

När det gäller äldre och bilkörning är den äldre bilföraren oftast negativt exponerad i massmedia på ett sätt som sprider föreställningen att äldre som grupp är farliga i trafiken och att de orsakar många olyckor. Senare forskning har visat att så inte alls är fallet.

Den äldre friska bilföraren kör oftast med god hastighetsanpassning, är ytterst sällan onykter, använder bilbältet och har ett mer försiktigt körsätt som sällan är orsak till trafikolyckor. En frisk äldre bilförare kan i regel köra långt upp i åren. Viktigt är ett gott omdöme och insikt i och anpassning till eventuella begränsningar.

Analys av olyckor visar att de som ställer till det för sig i trafiken oftast finns i gruppen sjuka äldre och därför skall de bilförare som inte längre uppfyller de medicinska kraven sluta köra bil.

Allt vanligare med körkortsinnehav i hög ålder

En stor grupp människor drabbas varje år av hjärnskada till följd av trauma eller sjukdom. Cirka 300 personer per 100 000 invånare och år insjuknar i stroke. Cirka 350 personer per 100 000 invånare vårdas på sjukhus efter skalltrauma. Av dessa har ca 10 procent allvarliga hjärnskador (kontusion, traumatisk blödning).

Andra orsaker till skada av hjärnan är infektioner, tumörer och degenerativa hjärnsjukdomar (demens). Förekomsten av demenssjukdom är ca 5 procent vid 65 års ålder och stiger till 20 procent vid 80 års ålder. Sveriges befolkning blir allt äldre och det blir också vanligare med körkortsinnehav i de högre åldrarna.

Demensdiagnos innebär i princip att körkortet dras in

Vid demenssjukdomar påverkas förmågan att uppfatta, tolka och reagera medan förmågan att hantera och manövrera bilen kan bibehållas långt in i sjukdomsförloppet. En demensdiagnos innebär i princip att körkortsinnehav inte längre är tillåtet.

Vid lindrig demens kan däremot körkortet för personbil eventuellt behållas för viss tid med regelbundna kontroller. Med lindrig demens menas att personen trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med förhållandevis intakt omdöme (TSFS 2010:125, kap 10)

Demensdrabbade löper ökad risk att hamna i trafikolyckor

Demenssjukdomar utvecklas långsamt och gradvis, vilket innebär att den drabbade vänjer sig vid symptomen och inte alltid uppfattar hur sjukdomen påverkar dem.

Förmågan att ta in, bearbeta och komma ihåg information försämras vilket leder till att den demenssjuke börjar få svårt att köra på ett trafiksäkert sätt. När detta inträffar är individuellt och beroende på såväl erfarenhet och rutin av bilkörning som på sjukdomsförloppet.

Ofta bibehålls förmågan till att hantera och manövrera bilen även då sjukdomen har kommit ganska långt vilket gör att patienter som har svårt att inse sina begränsningar inte slutar köra bil i tid. Detta kan få stora konsekvenser och forskning har visat att demensdrabbade har ökad risk att hamna i trafikolycka.

Lindrig demens däremot, när omdömet är intakt och förmågan till att föra ett förhållandevis självständigt liv är bevarad innebär dock ingen ökad risk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.