Skallskada vid ökad blödningsrisk

AKO Skåne-riktlinje utifrån beslutsstöd från chefläkare i primärvården.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient.

Akutmottagning

 • Vidare utredning och hänvisning för medicinsk eller neurokirurgisk behandling.

Den här riktlinjen berör skallskada hos patient med riskfaktorer för intrakraniell blödning i primärvård eller kommunal hälso- och sjukvård.

Opåverkad riskpatient med skallskada kan vara svår att bedöma, då risken för intrakraniell blödning är förhöjd även om tecken på commotio saknas. Bedömningen underlättas om det finns en vårdplanering eller SIP med följande:

 • Identifiering av riskpatient.
 • Eventuella behandlingsbegränsningar.
 • Patientens egna önskemål.

Riskfaktorer

Riskläkemedel

 • NOAK – Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Lixiana
 • Warfarin.
 • Heparingruppen – Innohep, Klexane, Fragmin.
 • Trombocythämmare – acetylsalicylsyra i högdos eller i kombination med klopidogrel, tikagrelor (Brilique), prasugrel (Effient) eller cilostazol.

Risksjukdomar

 • Shuntbehandlad hydrocephalus.
 • Känd koagulationsstörning (exempelvis hemofili, grav levercirros).

Symtom

Symtombilden varierar från inga till svåra symtom. Exempel på svåra symtom:

 • Commotio (amnesi, övergående medvetslöshet).
 • Svår huvudvärk.
 • Neurologiska symtom.
 • Kramper.

Anamnes

 • Aktuell händelse inklusive skademekanism (fall från vilken höjd, vilket underlag).
 • Andra sjukdomar.
 • Aktuella mediciner.
 • Eventuell vårdplanering eller SIP.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Puls, blodtryck.
 • Andningsfrekvens.
 • Neurologstatus.

Handläggning vid utredning

Bedöm följande:

 • Patientens önskemål.
 • Bakomliggande sjukdomsbörda.
 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt eller känt skalltrauma eller inte.
 • Behandlingsbegränsning – finns förhandsbeslut eller inte.

Vid inga eller mindre behandlingsbegränsningar

Patienten ska till akutmottagningen. Även opåverkad högriskpatient kan behöva tidig DT och inneliggande observation. Kontakt kan tas med akutläkare eller kirurgjour vid behov, då neurokirurgi kan bli aktuellt.

Vid omfattande behandlingsbegränsning

Patienten kvarstannar i sitt boende med tillsyn utifrån behov. Kontakt tas med medicinjour, då reversering av blodförtunnande medicinering kan vara aktuellt. Omfattande behandlingsbegränsning kan vara exempelvis vård i livets slutskede eller beslut att avstå strokelarm.

Handläggning vid behandling

Behandling inom specialiserad vård som kan vara aktuell:

 • Reversering av blodförtunnande läkemedel.
 • Neurokirurgisk intervention.

Remissindikation till akutmottagning

Patient med ökad blödningsrisk utan omfattande behandlingsbegränsning som är:

 • väsentligen opåverkad med känt eller misstänkt skalltrauma
 • påverkad (commotio, svår huvudvärk, neurologiska symtom, kramper) oavsett skalltrauma.

Publicerat: 2022-10-05
Giltigt till: 2025-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.